II NIEDZIELA ADWENTU

II NIEDZIELA ADWENTU
4 GRUDNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży XII a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Z dzieć­mi, jak co roku, reali­zu­je­my spe­cjal­ny pro­gram.
   
 5. W czwar­tek – 8 grud­nia, Uro­czy­stość Nie­po­ka­la­ne­go Poczę­cia NMP. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Wie­czor­na Eucha­ry­stia w inten­cji kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka. W ten dzień zapra­sza­my do nasze­go kościo­ła o godz. 1200 na „Godzi­nę Łaski”.
   
 6. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę zapra­sza­my Człon­ków Żywe­go Różań­ca, i nie tyl­ko, na adwen­to­wy Dzień Sku­pie­nia. Roz­po­czę­cie o godz. 1030 a w pro­gra­mie: kon­fe­ren­cja, ado­ra­cja, modli­twa różań­co­wa i zakoń­cze­nie o godz. 1200 Mszą świę­tą.
   
 8. Rodzi­com dzie­ci klas III przy­po­mi­na­my, że za tydzień pod­czas Mszy św. o godz. 1030 nastą­pi poświę­ce­nie krzy­ży­ków i meda­li­ków, jako kolej­ny widzial­ny krok w przy­go­to­wa­niu do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi Ojciec Mariusz Mazur­kie­wicz – Redemp­to­ry­sta pod hasłem: „Wie­rzę w Kościół Chry­stu­so­wy”. Pierw­sze nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas każ­dej Mszy świę­tej.
   
 10. Za tydzień, przy wyj­ściu z kościo­ła będzie­my mogli w naszej Para­fii zło­żyć do puszek ofia­ry na wspar­cie Kościo­ła za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. Trwa jesz­cze roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach tego­rocz­nych opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my zaopa­trzyć się tak­że w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej oka­zji ofia­ry!
   
 12. Nato­miast przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w kalen­darz para­fial­ny oraz wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su, wspie­ra­jąc w ten spo­sób „Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom”. Świe­ce duże naby­wa­my po 20 zł. a małe po 10 zł.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Cze­sła­wa Rodzie­wicz, 90 lat ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Sta­ni­sław Ćwik, 72 lat ul. Głogowska;
  • śp. † Hali­na Stań­czyk, 86 lat ul. Wrocławska.

  Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie…