Intencje Mszalne (04–11.12.2022)

Nie­dzie­la 04.12.2022
0700
† Wła­dy­sław JASIEWICZ – 3 r. śm.
 
0900
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nata­lii z oka­zji 30 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1030
O Boże błog., zdro­wie i potrzeb­ne łaski dla Bar­ba­ry, oraz Boże błog. dla Anny i Łuka­sza i ich potomka
 
1200
† Kazi­mierz PALCZYŃSKI – 19 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża XII
 
1800
† Józe­fa GOLBA; † z rodziny

Ponie­dzia­łek 05.12.2022
0700
† Krzysz­tof FURTAK (od uczest­ni­ków pogrzebu) 
 
1700
† Ryszard BĘDUCH – 2 r. śm.; † Jadwi­ga BĘDUCH; † Boże­na KĘDZIOREK; † Danu­ta ORGAS
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Janu­sza BOGDAŃSKIEGO z oka­zji 33 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla nie­go i rodziny

Wto­rek 06.12.2022
0700
† Maria, Anna, Kata­rzy­na, Józef, Adam, Zbigniew
 
1700
† Cze­sław HOŁOWNIA – 8 r. śm.; † Ryszard HOŁOWNIA – 2 r. śm.
 
1800
† Bro­ni­sław KOROL – 30 r. śm.; † z rodzin: KOROL, ZADORA

Śro­da 07.12.2022
0700
† Szy­mon CHARUŻYN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Piotr SZYKSZNIAN – 1 r. śm.
 
1800
† Marian­na STEPA

Czwar­tek 08.12.2022
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bar­ba­ry z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
 
0900
† Jan, Hele­na, Mar­ta URBAŃCZAK
 
1700
† Maria PODWIŃSKA – 1 r. śm.
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 09.12.2022
0700
† Tade­usz KŁOSEK – 20 r. śm.; † Sta­ni­sła­wa, Julian, Zdzisław
 
1700
† Kazi­mierz, Leoka­dia BORYSOWSCY; † z rodzin: BORYSOWSKICH, ĆWIRKÓW, KULÓW
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 10.12.2022
0700
† Maria, Fran­ci­szek ŁAGÓDKA; † Zofia, Anto­ni SZENDRYK
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ – 1 r. śm.

Nie­dzie­la 11.12.2022
0700
† Hen­ryk HRYNIEWICZ – 17 r. śm.; † Marian BOROWIECKI – 23 r. śm.; † Ste­fan BOROWIECKI – 12 r. śm.; † Artur – 12 r. śm.
 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Pio­tra w 7 r. uro­dzin i Jan­ka w 3 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • † Wan­da, Kazi­mierz MACIEJCZAK
 
1030
 • † Jan GAJOWCZYK – 6 r. śm.; † Tere­sa MAŁECKA; † Jani­na, Sta­ni­sław GAJOWCZYK
   
 • † Kata­rzy­na CHRÓŚCIEL – 13 r. śm.; † Wła­dy­sław CHROŚCIEL
 
1200
 • † Tade­usz WROTKOWSKI – 3 r. śm.; † z rodzi­ny
   
 • † dziad­ko­wie: Ste­fa­nia, Józef ZANIEWSCY; † Jadwi­ga, Karol ZAMŁYŃSCY; † Jani­na, Grze­gorz RATUSZNIAK; † Mie­czy­sław RATUSZNIAK – 6 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Edwar­da BODERA – 7 r. śm.; † Józe­fa ŁUPKOWSKA – 47 r. śm.; † z rodzin: ŁUPKOWSKICH, KRAWCZYK, BODERA
 
1600
† Kata­rzy­na KOSZACKA (od sio­stry Wła­dzi z rodziną)
 
1800
† Lech GERTYCH – 1 r. śm. (od cór­ki Ilo­ny z rodziną)