II NIEDZIELA ADWENTU

II NIEDZIELA ADWENTU
10 GRUDNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj w Koście­le Pol­skim prze­ży­wa­my Dzień Modli­twy i Pomo­cy Mate­rial­nej Kościo­ło­wi na Wscho­dzie. Skła­da­jąc po Mszach Świę­tych do puszek ofia­ry, może­my wes­przeć Kato­li­ków żyją­cych za naszą wschod­nią gra­ni­cą. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. Przy­po­mi­na­my o Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Zachę­ca­my tak­że mło­dzież i doro­słych, by podob­nie jak dzie­ci uczest­ni­czy­li w tej szcze­gól­nej Mszy św. adwen­to­wej z lam­pio­na­mi. To zewnętrz­ny znak jak bar­dzo każ­dy z nasz potrze­bu­je w swo­im życiu Świa­tła Chry­stu­sa. Pod­czas Rorat dzie­ci kolek­cjo­nu­ją spe­cjal­ną ukła­dan­kę, zwią­za­ną z Oso­bą św. Fran­cisz­ka z Asy­żu, któ­ry rów­no 800 lat temu przy­go­to­wał pierw­szą szop­kę Bożo­na­ro­dze­nio­wą.
   
 3. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1900 w Sici­nach, kolej­ne spo­tka­nie pre­sy­no­dal­ne w tzw. Rejo­nie.
   
 4. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 5. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 6. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi nasz były wika­riusz – Ks. Wik­tor Troj­nar, obec­nie stu­dent pra­wa na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. Nauki na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej Mszy świę­tej. Już dzi­siaj pro­si­my o zare­zer­wo­wa­nie swo­je­go cza­su na śro­dę – 20 grud­nia, kie­dy na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji będzie­my mogli przy­stą­pić do przed­świą­tecz­nej Spo­wie­dzi świę­tej. Będzie to prak­tycz­nie ostat­nia oka­zja do Sko­rzy­sta­nia z Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia przed Świę­ta­mi Boże­go Naro­dze­nia.
   
 8. Upo­waż­nio­ne przez Dusz­pa­ster­stwo oso­by roz­pro­wa­dza­ją w naszych domach tego­rocz­ne opłat­ki wigi­lij­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 9. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­try­wać się w wigi­lij­ne świe­ce Cari­ta­su i kalen­darz naszej Para­fii.
   
 10. Raz jesz­cze przy­po­mi­na­my, że w tym roku wigi­lia przy­pa­da w czwar­tą nie­dzie­lę adwen­tu. Z tego powo­du nie będzie w naszym koście­le Mszy świę­tych o godz. 1600 i 1800.
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę – 17 grud­nia – pod­czas mszy świę­tej o godzi­nie 1200, dzię­ki uprzej­mo­ści Górow­skiej Dru­ży­ny Har­cer­skiej otrzy­ma­my Betle­jem­skim Świe­tle Poko­ju. Jest ono sym­bo­lem cie­pła, miło­ści, poko­ju i nadziei – tra­dy­cyj­nie sta­wia­ne jest na wigi­lij­nym sto­le.
   
 12. Fir­ma Gre­en Offi­ce Eco­lo­gic i Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrych Ini­cja­tyw „Pro Mis­sio” ser­decz­nie dzię­ku­je za przy­łą­cze­nie się do wio­sen­nej akcji zbiór­ki zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go. Dzię­ki zebra­nym środ­kom finan­so­wym, mogły zostać wspar­te pro­jek­ty huma­ni­tar­no – edu­ka­cyj­ne w kra­jach misyj­nych.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Grze­gorz WOJTASZEK, lat 69, zam. ul. Sta­ro­gór­skiej;
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA