Intencje Mszalne (10–17.12.2023)

Nie­dzie­la 10.12.2023
0700

† Geno­we­fa CHYB – 1 r. śm.

 
0900
† Cze­sła­wa KALAWAJ – 2 r. śm.
 
1030
† Leoka­dia, Ste­fan PALCZYŃSCY – kolej­na r. śm.; † Marian, Kata­rzy­na PALCZYŃSCY; † Józe­fa, Marian SZULIK; † z rodzi­ny z obu stron
 
1200
† Wło­dzi­mierz ZATOR; † z rodziny
 
1600
† Kata­rzy­na CHRUŚCIEL – 14 r. śm.; † Wła­dy­sław CHRUŚCIEL
 
1800
† Boże­na KĘDZIOREK; † Ire­ne­usz LEWANDOWSKI; † Ada PAWLOWICZ

Ponie­dzia­łek 11.12.2023
0700
† Roman NOWAK – 12 r. śm.
 
1700
† Józef PILARCZYK (od Krzysz­to­fa Patrzy­kąt z rodziną)
 
1800
† Regi­na, Maria, Bro­ni­sław KARKOCHA; † z rodziny


Wto­rek 12.12.2023
0700
† Maria WITKOWSKA – 1 r. śm.; † Jaro­sław WITKOWSKI
 
1700
† Józef PILARCZYK (od żony Anny)
 
1800
† Chry­stian OBERG – 4 r. śm.; † z rodzin: NOWAK, RADOŁA, SZOPA

Śro­da 13.12.2023
0700
† Anie­la DYLEWSKA – 3 r. śm.; † Rynald DYLEWSKI
 
1700
† Patryk SKOPIŃSKI – 1 r. śm.
 
1800
† Marian­na STEPA; † z rodziny


Czwar­tek 14.12.2023
0700
† Urszu­la KORYLAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Hen­ryk FIBAKIEWICZ – 6 r. śm.; † Jadwi­ga FIBAKIEWICZ
 
1800
Mar­ga­ret­ka

Pią­tek 15.12.2023
0700
† Dio­ni­zy ŁUSZCZAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Fran­ci­szek, Józef NOWAK; † z rodzin: NOWAK, PUK
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 16.12.2023
0700
† Józef NOWAK; † rodzi­ce z obu stron

 
1800
† Jan BAZYLEWICZ; † Ger­tru­da WRÓBEL

Nie­dzie­la 17.12.2023
0700

† Sewe­ry­na MICHALSKA – 20 r. śm.

 
0900
  • † Józef, Hele­na GOŁUCH
     
  • † Teo­dor, Jerzy, Marian, Ire­ne­usz, Maria
 
1030
  • † Ryszard POPŁAWSKI – 11 r. śm.
     
  • † Urszu­la, Michał KORYLAK
 
1200
† Maria, Jan PTAK; † z rodziny 
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kazi­mierz SPALIK – 16 r. śm.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne