II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU

II NIEDZIELA PO BOŻYM NARODZENIU
2 STYCZNIA 2022 ROKU

 1. Z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą dzi­siej­szą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­ca.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie. Jak już wie­my, po reno­wa­cji powró­cił ołtarz św. Anny Samo­trzeć a w tym roku pla­nu­je­my pra­ce restau­ra­tor­skie wnę­trza tej kapli­cy.
   
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek i pią­tek miesiąca: 
  1. w czwar­tek – po Sumie ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu – Godzi­na Świę­ta do godz. 1400. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
    
 5. W czwar­tek – 6 stycz­nia – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go, popu­lar­nie zwa­na Trzech Kró­li. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii poświę­ce­nie wody, kre­dy i kadzi­dła. Ofia­ry, któ­re skła­da­my w ten dzień prze­zna­czo­ne są na dzie­ła misyj­ne. Bóg zapłać za każ­dy dar! Po Mszy św. o godz. 1030, w koście­le odbę­dzie się Orszak Trzech Kró­li.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1400 – świą­tecz­ne spo­tka­nie Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ, na któ­re zapra­sza­my wszyst­kich jej człon­ków.
   
 7. Zachę­ca­my do wyra­ża­nia swo­ich reflek­sji w związ­ku z trwa­ją­cym w Koście­le Syno­dem. Swo­je prze­my­śle­nia może­my jesz­cze przez pierw­sze dni stycz­nia oddać do spe­cjal­nej urny z napi­sem „Synod”, umiesz­czo­nej przy bocz­nym ołta­rzu.
   
 8. Wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­na „kolę­dą” roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii po nie­dzie­li – 9 stycz­nia. Przy­po­mi­na­my, że nie będzie tra­dy­cyj­nych odwie­dzin Para­fian „od drzwi do drzwi”. Wzo­rem ubie­głe­go roku będzie­my zapra­sza­ni kolej­ny­mi uli­ca­mi do kościo­ła na Msze św. wypra­sza­ją­ce Boże bło­go­sła­wień­stwo. Ist­nie­je tak­że moż­li­wość wyraź­ne­go popro­sze­nia kapła­na o odwie­dze­nie nasze­go domu. W związ­ku z tym, przy wyj­ściu z kościo­ła może­my pobrać for­mu­la­rze zapro­sze­nia, któ­re wypeł­nio­ne odda­je­my w zakry­stii. Może­my to tak­że uczy­nić przez stro­nę inter­ne­to­wą Para­fii.
   
 9. Przy wyj­ściu ze świą­ty­ni może­my zaopa­trzyć się w kalen­da­rze naszej Para­fii.
   
 10. Ist­nie­je jesz­cze moż­li­wość udzia­łu w pla­no­wa­nej z naszej Para­fii od 29 IV – 3 V tego roku, auto­ka­ro­wej Piel­grzym­ce „Per­ły wschod­niej Pol­ski”. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Geno­we­fa Kie­żun, lat 81 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Fran­cisz­ka Cho­mic­ka, lat 93 ostat­nio zamiesz­ka­ła w Lubinie;
  • śp. † Zbi­gniew Sol­war, lat 39 – bezdomny;
  • śp. † Jan Saj­da, lat 86 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Maria Jan­kow­ska, lat 82 z ul. Iwaszkiewicza;
  • śp. † Lucy­na Baj­se­ro­wicz, lat 62 z ul. Starogórskiej;
  • śp. † Albert Bory­se­wicz, lat 61 z Brze­żan.
   Wiecz­ny odpoczynek…