II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
5 STYCZNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj, z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu. 
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych. 
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zrozumienie!. 
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek – 6 stycz­nia Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­na Trzech Kró­li. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i o 1800. Ofia­ry, któ­re jutro zło­ży­my na tacę a tak­że przy pobie­ra­niu do domu kadzi­dła i kre­dy zosta­ną prze­zna­czo­ne na cele misyj­ne, na rzecz Komi­sji Epi­sko­pa­tu ds. Misji. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!. 
 5. Po jutrzej­szej Mszy św. o godz. 1200 wyru­szy tra­dy­cyj­ny Orszak Trzech Kró­li po uli­cach naszej Para­fii. Zachę­ca­my do prze­bra­nia się za posta­cie ze sta­jen­ki nie tyl­ko dzie­ci. Dla naj­młod­szych prze­wi­dzia­ne są upo­min­ki. Na zakoń­cze­nie Orsza­ku w koście­le para­fial­nym odbę­dzie się krót­ki kon­cert kolęd w wyko­na­niu nauczy­ciel­skie­go Zespo­łu „Pro Bono”. Pod­czas trwa­nia Orsza­ku odbę­dzie się zbiór­ka do puszek, naszych dobro­wol­nych ofiar na rzecz zna­ne­go nam Misjo­na­rza Kapłan Mariu­sza God­ka posłu­gu­ją­ce­go w Boli­wii. Bóg zapłać za ofiarność! 
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1330 w restau­ra­cji „Ros­set­te” Świą­tecz­ne Spo­tka­nie naszych Grup Para­fial­nych. Trwa­ją zapi­sy u Zela­to­rek. Dusz­pa­ster­stwo zapew­nia dowóz sprzed kościo­ła spe­cjal­ny­mi busa­mi. Ser­decz­nie zapraszamy! 
 7. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • we wto­rek – 7 stycz­nia:
   1 kapłan – ul. Zie­lo­na od nr 1 – 3 D;
   2 kapłan – Cicha, Cha­bro­wa, Rumian­ko­wa, Wrzo­so­wa;
   3 kapłan – Lipowa;
  • śro­da – 8 stycz­nia:
   1 kapłan – Poznań­ska od 1 – 7A, nie­pa­rzy­ste;
   2 kapłan – Poznań­ska od 9 – 11 A, nieparzyste;
  • czwar­tek – 9 stycz­nia:
   1 kapłan – Zie­lo­na od nr 17 – 4;
   2 kapłan – Poznań­ska od nr 11 B – 15 B, nie­pa­rzy­ste;
   3 kapłan – Poznań­ska od nr 6 – 16, parzy­sta oraz 15 C;
  • pią­tek – 10 stycz­nia:
   1 kapłan – Dwor­co­wa 4 – 24, parzy­ste;
   2 kapłan – Dwor­co­wa od nr 26 B – 40, parzy­ste;
   3 kapłan – Włod­ków oraz ul. Dwor­co­wa od nr 1 ‑25, nie­pa­rzy­ste oraz 26 A;
  • sobo­ta – 11 stycz­nia:
   1 kapłan – Kru­szy­niec (roz­po­czę­cie od str. Ligo­ty);
   2 kapłan – Pod­wa­le 3 – 7, nie­pa­rzy­ste oraz od nr 4 – 34, parzyste.

  Od ponie­dział­ku do piąt­ku kolę­da roz­po­czy­na się o godz. 1530 a w sobo­ty od godz. 1300.
  Na czas wizy­ty dusz­pa­ster­skiej pro­si­my w mia­rę moż­li­wo­ści o obec­ność wszyst­kich domow­ni­ków oraz przy­go­to­wa­nie god­ne­go miej­sca do wspól­nej modli­twy tzw. „ołta­rzy­ka”.
  Ser­decz­ne Bóg zapłać za wszyst­kie skła­da­ne z racji kolę­dy ofiary!

 8. Przez czas trwa­ją­cej kolę­dy nie będzie w naszym koście­le od ponie­dział­ku do piąt­ku Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Pro­si­my o zro­zu­mie­nie. Ser­decz­nie zapra­sza­my na Eucha­ry­stię poran­ną o godz. 700.
 9. Dusz­pa­ster­stwo Para­fii św. Kazi­mie­rza w Lesz­nie infor­mu­je, że od 13 – 18 stycz­nia o godz. 1900 w koście­le orga­ni­zu­je Kate­che­zy dla Narzeczonych.