NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ RODZINY JEZUSA, MARYI I JÓZEFA
29 GRUDNIA 2019 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Domo­we­go Kościo­ła a o godz. 1600 w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 2. We wto­rek – 31 grud­nia nie ma Mszy św. o godz. 1700. Nato­miast o godz. 1800 Msza św. w inten­cji wszyst­kich Para­fian z Nabo­żeń­stwem dzięk­czyn­no – prze­bła­gal­nym przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem na zakoń­cze­nie roku. 
 3. W śro­dę – 1 stycz­nia obo­wiąz­ko­wa Uro­czy­stość NMP Świę­tej Bożej Rodzi­ciel­ki. To jed­no­cze­śnie Świa­to­wy Dzień Poko­ju. Nie będzie poran­nej Mszy św. o godz. 700 a pozo­sta­łe będą spra­wo­wa­ne o godz. : 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powo­ła­nia. Ze wzglę­du na „kolę­dę” nie będzie w czwar­tek Mszy św. o godz. 1700;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca NSPJ za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ. W ten dzień wol­na jest inten­cja na godz. 1700;
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Różaniec. 
 • Odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła w sobo­tę przed południem. 
 • W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych. 
 • Za tydzień ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 • Wszyst­kich Para­fian zapra­sza­my 6 stycz­nia po Mszy św. o godz. 1200, do udzia­łu w Orsza­ku Trzech Kró­li. Zachę­ca­my nie tyl­ko dzie­ci do prze­bra­nia się za posta­cie ze stajenki. 
 • Przy­po­mi­na­my o Spo­tka­niu Świą­tecz­nym naszych Grup Para­fial­nych w nie­dzie­lę – 12 stycz­nia o godz. 1330 w restau­ra­cji „Ros­set­te”. Zapi­sy u Zelatorek. 
 • W naj­bliż­szy czwar­tek – 2 stycz­nia roz­po­czy­na­my w naszej Para­fii wizy­tę dusz­pa­ster­ską zwa­ną „kolę­dą”.
  Porzą­dek kolędy: 
  • w czwar­tek – 2 stycz­nia: – 1 ks. ul. Łąko­wa; 2 ks. ul. Sosno­wa; 3 ks. ul. Dębo­wa i Błot­na.
   Roz­po­czę­cie od godz. 1500.
  • W pią­tek kolę­dy nie ma ze wzglę­du na I pią­tek miesiąca.
  • W sobo­tę – 4 stycz­nia: – ul. Wro­cław­ska: 1 ks. – roz­po­czę­cie od nr 119 – nie­pa­rzy­ste; 2 ks. nie­pa­rzy­ste, roz­po­czę­cie od nr 1; 3 ks. nume­ry parzy­ste, roz­po­czę­cie od nr 2.
   W sobo­tę roz­po­czę­cie kolę­dy od godz. 1300.