NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
12 STYCZNIA 2020 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my o dzi­siej­szym spo­tka­niu świą­tecz­nym naszych Grup Para­fial­nych. Roz­po­czę­cie o godz. 1330 w restau­ra­cji „Ros­set­te”. Dusz­pa­ster­stwo zapew­nia dowóz sprzed kościo­ła spe­cjal­ny­mi busami. 
 2. Dzi­siej­sza nie­dzie­la Chrztu Pana Jezu­sa, zgod­nie z nor­ma­mi litur­gicz­ny­mi koń­czy Okres Boże­go Naro­dze­nia. Nie­mniej w naszej tra­dy­cji zacho­wu­je­my śpiew kolęd i świą­tecz­ne deko­ra­cje do 2 lute­go – Świę­ta Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej. Od jutra roz­po­czy­na się w kalen­da­rzu litur­gicz­nym okres zwykły. 
 3. W naj­bliż­szą sobo­tę – 18 stycz­nia, roz­po­czy­na się w całym Koście­le Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem zaczerp­nię­tym z Dz. Ap. 28,2 „Życz­li­wy­mi bądźmy”. 
 4. Przy­po­mi­na­my, że przez czas trwa­ją­cej kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku, nie ma popo­łu­dnio­wych Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię o godz. 700.
 5. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek – 13 stycznia: 
   1. kapłan – ul. Pił­sud­skie­go 2 – 22, parzy­ste i nieparzyste;
   2. kapłan – 11-listo­pa­da oraz Pił­sud­skie­go od 23 – 60, parzy­ste i nieparzyste;
   3. kapłan – Sta­ro­miej­ska, Ks. Haw­ry­sza oraz Ks. Ściegiennego;
  • wto­rek – 14 stycznia:
   1. kapłan – Armii Kra­jo­wej 14 – 46, parzyste;
   2. kapłan – Armii Kra­jo­wej 3 – 63, nieparzyste;
  • śro­da – 15 stycznia:
   1. kapłan – Dąbrowskiego;
   2. kapłan – Wol­no­ści oraz pl. Chro­bre­go od 2 – 22, parzy­ste i nieparzyste;
   3. kapłan – Zaułek, Naru­to­wi­cza oraz pl. Chro­bre­go od 25 – 29, parzy­ste i nieparzyste;
  • czwar­tek – 16 stycznia:
   1. kapłan – Pod­wa­le 9 – 41, nieparzyste;
   2. kapłan – Obroń­ców Lwo­wa oraz Pod­wa­le od 7A – 7D, nieparzyste;
   3. kapłan – Zamen­ho­fa, Mała, Żeromskiego;
  • pią­tek – 17 stycznia:
   1. kapłan – Pod­wa­le 41 A – 51, nieparzyste;
   2. kapłan – Kościuszki;
   3. kapłan – Mic­kie­wi­cza, Hirsz­fel­da, Spor­to­wa, Szkol­na, Wawrzeckiego;
  • sobo­ta – 18 stycznia:
   1. kapłan – Sta­ro­gór­ska 2 – 20, parzyste;
   2. kapłan – Sta­ro­gór­ska 22 – 90, parzyste;
   3. kapłan – Sta­ro­gór­ska 1 – 61, nieparzyste.

  Od ponie­dział­ku do piąt­ku kolę­da roz­po­czy­na się o godz. 1530 a w sobo­ty o godz. 1300.

 • Nasze Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce zapra­sza na Nowo­rocz­ne Kolę­do­wa­nie w wyko­na­niu sek­cji wokal­nej „Post Scrip­tum” i zapro­szo­nych Gości, we wto­rek – 14 stycz­nia o godz. 1700 w auli szko­ły. Wstęp wolny.