II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM
3 STYCZNIA 2021 ROKU

 1. W łącz­no­ści z każ­dą dzi­siej­szą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W śro­dę, 6 stycz­nia – Uro­czy­stość Obja­wie­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­na Trzech Kró­li. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w nie­dzie­lę. Pod­czas każ­dej Eucha­ry­stii pobło­go­sła­wie­nie kre­dy i kadzi­dła oraz wody, któ­rą ze wzglę­du na wska­za­nia pan­de­micz­ne przy­no­si­my we wła­snych pojem­ni­kach. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my, prze­zna­czo­ne są na cele misyj­ne, na rzecz Komi­sji Epi­sko­pa­tu Pol­ski do Spraw Misji. Bóg zapłać za ofiar­ność! Pod­czas Mszy św. o godz. 1030 prze­ży­wać będzie­my sym­bo­licz­nie w warun­kach pan­de­mii Orszak Trzech Kró­li.
   
 5. W czwar­tek – pierw­szy mie­sią­ca, cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powo­ła­nia.
   
 6. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii tego­rocz­ną kolę­dę, któ­ra będzie mia­ła inny cha­rak­ter niż zwy­kle, ze wzglę­du na ostroż­ność i odpo­wie­dzial­ność wyni­ka­ją­cą z panu­ją­cej pan­de­mii. Kapła­ni nie odwie­dzą nas w domach, nato­miast chce­my spo­ty­kać się w koście­le z miesz­kań­ca­mi poszcze­gól­nych ulic pod­czas Eucha­ry­stii spra­wo­wa­nych od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Inten­cją tych Mszy św. będzie wypra­sza­nie Boże­go bło­go­sła­wień­stwa dla Para­fian z zapro­szo­nych ulic. Pro­si­my by przy­nieść z sobą we wła­snych naczy­niach wodę, któ­ra zosta­nie przez kapła­na pobło­go­sła­wio­na a my pokro­pi­my nią swo­je domo­stwa. Pod­czas tych modli­tew­nych spo­tkań będzie­my mogli zło­żyć na tacę tra­dy­cyj­ne kolę­do­we ofia­ry.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Porzą­dek spo­tkań kolę­do­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek: 4 I 2021 – ul. Wrocławska;
  • wto­rek: 5 I 2021 – ul. Poznań­ska i Głogowska;
  • czwar­tek: 7 I 2021 – ul. Pod­wa­le i Starogórska;
  • pią­tek: 8 I 2021 – ul. Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej i pl. Chro­bre­go.
    
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Daja­na Kra­ko­wiak, l. 41 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Joan­na Zającz­kow­ska, l. 91 z ul. Piłsudskiego;
  • śp. † Karol Buch, l. 26 z ul. Kościusz­ki.
   Wiecz­ny odpoczynek…