NIEDZIELA ŚW. RODZINY, JEZUSA MARYI I JÓZEFA

NIEDZIELA ŚW. RODZINY,
JEZUSA MARYI I JÓZEFA
27 GRUDNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. W czwar­tek – 31 grud­nia, dzień św. Syl­we­stra – zakoń­cze­nie Roku 2020. O godz. 1800 Msza św. za wszyst­kich Para­fian i nabo­żeń­stwo dziękczynno–przebłagalne przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem.
   
 3. W pią­tek – 1 stycz­nia. W Nowy Rok – Uro­czy­stość obo­wiąz­ko­wa NMP Bożej Rodzi­ciel­ki. Nie będzie Mszy św. o godz. 700. Pozo­sta­łe jak w każ­dą nie­dzie­lę: o godz. 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 4. W pią­tek – I mie­sią­ca, oka­zja do Spo­wie­dzi św. pod­czas każ­dej Mszy św. O godz. 1800 Msza św. z ini­cja­ty­wy Straż Hono­ro­wej Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa, wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą
   
 5. W sobo­tę prze poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­cie NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
   
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży I a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 7. W następ­ny ponie­dzia­łek – 4 stycz­nia roz­pocz­nie się w naszej Para­fii Kolę­da. W tym roku, ze wzglę­du na pan­de­mię, w innej for­mie. Będzie­my zapra­szać do kościo­ła Rodzi­ny z poszcze­gól­nych ulic.
  W ponie­dzia­łek na godz. 1700 zapra­sza­my miesz­kań­ców ul. Wro­cław­skiej.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: + Wie­sła­wa Król z ul. Pił­sud­skie­go.
  Wiecz­ny odpo­czy­nek…