NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO
10 STYCZNIA 2021 ROKU

 1. Ze wzglę­du na wska­za­nia pan­de­micz­ne, nadal nie odby­wa­ją się spo­tka­nia for­ma­cyj­ne Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ.
   
 2. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 3. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że w tym roku ze wzglę­du na pan­de­mię nie ma tra­dy­cyj­nej kolę­dy i kapła­ni nie odwie­dzą nas w domach. Chce­my jed­nak spo­ty­kać się w koście­le z miesz­kań­ca­mi poszcze­gól­nych ulic pod­czas Eucha­ry­stii spra­wo­wa­nych od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Inten­cją tych Mszy św. będzie wypra­sza­nie Boże­go bło­go­sła­wień­stwa dla Para­fian z zapro­szo­nych ulic. Pro­si­my by przy­nieść ze sobą we wła­snych pojem­ni­kach wodę, któ­ra zosta­nie przez kapła­na pobło­go­sła­wio­na, a my pokro­pi­my nią swo­je domo­stwa. Pod­czas tych modli­tew­nych spo­tkań może­my skła­dać na tacę tra­dy­cyj­ne kolę­do­we ofiary.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
  • Porzą­dek spo­tkań kolę­do­wych na naj­bliż­szy tydzień: 
   • ponie­dzia­łek: 11 I – ul. Dwor­co­wa, Rey­mon­ta, ks. Konar­skie­go, Sta­ro­miej­ska, Staromłyńska;
   • wto­rek: 12 I – Kościusz­ki, Zamen­ho­fa, Pił­sud­skie­go, Żerom­skie­go, Obroń­ców Lwowa;
   • śro­da: 13 I – Dąbrow­skie­go, Leśna, Konop­nic­kiej, ks. Haw­ry­sza, ks. Ściegiennego;
   • czwar­tek: 14 I – Sikor­skie­go, Iwasz­kie­wi­cza, Sło­wac­kie­go, Świer­ko­wa, Wio­sny Ludów;
   • pią­tek: 15 I – Dębo­wa, Boha­te­rów Wester­plat­te, Zie­lo­na, Mic­kie­wi­cza.
     
 5. Od jutra w litur­gii Kościo­ła roz­po­czy­na się tzw. Okres Zwy­kły. Nie­mniej chce­my zgod­nie z pol­ską tra­dy­cją zacho­wać świą­tecz­ne deko­ra­cje i śpiew kolęd do Świę­ta Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go popu­lar­nie zwa­ne­go Mat­ki Bożej Grom­nicz­nej, czy­li do 2 lute­go.
   
 6. Pla­no­wa­ne na przy­szłą nie­dzie­lę wzno­wie­nie Nauk Przed­mał­żeń­skich, w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych obec­nie prze­pi­sów, na razie jest nie­moż­li­we, chy­ba że otrzy­ma­my w tym tygo­dniu nowe roz­po­rzą­dze­nia. Zain­te­re­so­wa­nych pro­si­my o moni­to­ro­wa­nie sytu­acji.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Edmund Sawic­ki, l. 70 z ul. Armii Polskiej;
  • śp. † Hali­na Gór­czak, l. 74 z Osie­dla Kazi­mie­rza Wiel­kie­go (Para­fia św. Fau­sty­ny) – dłu­go­let­nia gospo­dy­ni na naszej ple­ba­nii.
   Wiecz­ny odpoczynek…