II NIEDZIELA WIELKANOCNA – BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
24 KWIETNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 2. We wto­rek – prze­nie­sio­na z 23 kwiet­nia, z racji Okta­wy Wiel­ka­noc­nej Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha, bisku­pa i męczen­ni­ka Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 3. W nocy z czwart­ku na pią­tek o godz. 330 z par­kin­gu przy nowym Net­to, wyjazd zapi­sa­nych osób na auto­ka­ro­wą Piel­grzym­kę „Per­ły Pol­ski Wschod­niej”.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 6. Ofia­ry, któ­re za tydzień zło­ży­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze.
  Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. Rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zapra­sza­my w śro­dę – 4 maja o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne.
   
 8. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sła­wa Anto­lak, lat 82 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Grze­gorz Dziesz­kow­ski, lat 62 z ul. Narutowicza;
  • śp. † Ewa Napie­ra­ła, lat 70 z ul. Reymonta;
  • śp. † Maria Macie­jew­ska, lat 70 z ul. Reymonta.

  Wiecz­ny odpoczynek …