PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
18 KWIETNIA 2022 ROKU

 1. Wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, Dusz­pa­ste­rze naszej Para­fii życzą obfi­to­ści Łask od Chry­stu­sa Zmar­twych­wsta­łe­go.
   
 2. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz.: 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne dzi­siaj na tacę ofia­ry, na potrze­by Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go i Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go we Wro­cła­wiu!
   
 4. Zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu we Mszach świę­tych Okta­wy Wiel­ka­noc­nej, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Ze wzglę­du na Okta­wę, w naj­bliż­szy pią­tek nie obo­wią­zu­je post od pokar­mów mię­snych.
   
 5. Codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – Nabo­żeń­stwo Nowen­ny przed Nie­dzie­lą Boże­go Miło­sier­dzia.
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 7. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 8. W ostat­nim tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Hen­ryk Kirst, lat 82 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…