Intencje Mszalne (24.04–01.05.2022)

Nie­dzie­la MIŁOSIERDZIA 24.04.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Tade­usza i Marii RACHONA z oka­zji 56 r. ślu­bu, 76 r. uro­dzin Marii, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
0900
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław DAMRYCH; † z rodzi­ny
   
 • † Bry­gi­da MISZCZYŃSKA – 1 r. śm. (od dzieci)
 
1030
 • † Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA
   
 • † Wła­dy­sła­wa ZAKASZEWSKA – 5 r. śm.; † z rodzin: ZAKASZEWSKICH, SZYBIAK
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Zbi­gnie­wa PALCZYŃSKICH z oka­zji 41 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów i rodzi­ny
   
 • Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Jaku­ba PTAK z oka­zji w 60 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Marian­na KAMIŃSKA; † Danu­ta ORGAS; † Boże­na KĘDZIOREK; † Sta­ni­sław SOCHACKI

Ponie­dzia­łek 25.04.2022
0700
† Kazi­mierz CZERNIAWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Marii i Anto­nie­go SYMULEWICZ z oka­zji 40 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Pio­tra w 55 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski

Wto­rek 26.04.2022
0700
 
 
1700
O zdro­wie, Boże błog., dary Ducha Św. dla Kon­ra­da i Kamila
 
1800
† Hele­na, Tade­usz, Józef; † z rodzin: CHRYSTMAN, URBANOWICZ; † Jadwi­ga LEŚNIAREK

Śro­da 27.04.2022
0700
 
 
1700
† Anna, Jan GUZIOŁEK; † Piotr GORTYCH
 
1800
† Cze­sła­wa, Julian, Zofia, Jan KULCZYŃSCY; † Zyg­munt WILCZYŃSKI; † Anna, Alek­san­dra, Alek­san­der ZDANOWICZ

Czwar­tek 28.04.2022
0700
 
 
1700
Dziękczynno–błagalna w int. Mak­sy­mi­lia­na w 1 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1800
† Tere­sa ROGOWICZ – 5 r. śm.; † z rodzin: ROGOWICZ, ŁASZEWSKICH

Pią­tek 29.04.2022
0700
 
 
1700
† Maria JANKOWSKA
 
1800
Wypo­min­ki

Sobo­ta 30.04.2022
0700
† Piotr STAROŃ (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Zbi­gniew HREHOROWICZ – 1 r. śm.

Nie­dzie­la 01.05.2022
0700
Dziękczynno–błagalna
 
0900
† Sta­ni­sław, Alek­san­dra, Kazi­mierz, Fran­ci­szek ŚWIDER; † Hele­na, Bole­sław, Marian, Urszu­la RATAJCZAK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Mai w 5 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Urszu­li i Mie­czy­sła­wa z oka­zji 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuka
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Jani­na GAWRON – 22 r. śm.; † Józef GAWRON – 11 r. śm.