II NIEDZIELA WIELKANOCNA – BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
BOŻEGO MIŁOSIERDZIA
16 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siej­sza nie­dzie­la roz­po­czy­na w Koście­le Kato­lic­kim Tydzień Miło­sier­dzia, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Sko­ro dostą­pi­li­śmy miło­sier­dzia, stań­my się miło­sier­ni” (Papież Fran­ci­szek). Dzię­ku­je­my wszyst­kim, któ­rzy anga­żu­ją się w naszym Para­fial­nym Zespo­le Cari­tas. Jed­no­cze­śnie zachę­ca­my nowe oso­by do współ­dzia­ła­nia. Chęt­nych pro­si­my o kon­takt z dusz­pa­ste­rza­mi.
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 4. Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrych Ini­cja­tyw „Pro Mis­sio” oraz Gre­en Offi­ce Eco­lo­gic Sp. z. o. o. podob­nie jak w latach ubie­głych, pro­wa­dzą zbiór­kę zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go (sprzęt RTV i AGD pral­ki, tele­wi­zo­ry, kom­pu­te­ry itp.) W naszej Para­fii zuży­ty sprzęt może­my zło­żyć przy Domu Kate­che­tycz­nym (drob­niej­szy wewnątrz) do godz. 900 naj­bliż­sze­go czwart­ku – 20 kwiet­nia. Przy­cho­dy z akcji pozwo­lą na wspar­cie Pol­skich Misjo­na­rzy, któ­rzy posłu­gu­ją w naj­bied­niej­szych kra­jach świa­ta – Zambii, Kame­ru­nie, Kenii oraz naszym Roda­kom żyją­cym na Wscho­dzie (Ukra­inie, Bia­ło­ru­si i Kazach­sta­nie).  Bóg zapłać za wspar­cie tego Dzie­ła!
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Krzysz­tof Aniu­kie­wicz, lat 56 z ul. Wro­cław­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGLOSZENIA