Intencje Mszalne (16–23.04.2023)

Nie­dzie­la
Miło­sier­dzia 16.04.2023
0700
 • † Zofia, Wła­dy­sław, Jan; † z rodzin: KUKLIS, DROZDOWSKICH
   
 • † Marian­na MIKITCZUK – 4 r. śm.; † z rodziny 

 
0900
 • † Maria MACIEJEWSKA – 1 r. śm.; † Maciej MACIEJEWSKI
   
 • † Adam, Wero­ni­ka SZCZUREK; † Pela­gia, Józef WALCZAK
 
1030
 • † Damian MROŻEK; † Anna, Feliks, Mie­czy­sław
   
 • † Feli­cja, Bole­sław TROJNIAR; † z rodzi­ny GARGAŁA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Gra­ży­ny WILCZYŃSKIEJ w 70 r. uro­dzin, Micha­ła WILCZYŃSKIEGO w 14 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Geno­we­fa, Adam BIELAWA; † Sta­ni­sław STANKIEWICZ

Ponie­dzia­łek 17.04.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Micha­ła, z proś­bą o pomyśl­ne zda­nie matu­ry, oraz wybra­nie wła­ści­wej dro­gi życiowej
 
1800
† Krzysz­tof TOMASZEWICZ – 4 r. śm.


Wto­rek 18.04.2023
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
 
1700
† Józef ŻYWICKI – 20 r. śm.; † Win­cen­ty, Pau­li­na ŻYWICCY
 
1800
† Hele­na, Anto­ni DZIEDZIEJKO; † z rodziny


Śro­da 19.04.2023
0700
Za wszyst­kich żyją­cych i zmarłych
 
1700
† Jaro­sław KRAWIEC – 2 r. śm.
 
1800
† Józef ŁUPKOWSKI; † rodzi­ce: Tekla, Michał; † z rodziny


Czwar­tek 20.04.2023
0700
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Sta­ni­sła­wy z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1700
† Ire­na BUKOWSKA – 4 r. śm.
 
1800
† Hen­ryk NOWICKI – 7 r. śm.; † rodzi­ce; † Elż­bie­ta, Janusz


Pią­tek 21.04.2023
0700
† Anie­la DYLEWSKA
 
1700
† Roman CHUDY – 18 r. śm.; † Anna CHUDY
 
1800
Wypo­min­ki


Sobo­ta 22.04.2023
0730
Za wszyst­kich żyją­cych i zmarłych

 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Sta­ni­sła­wy i Roma­na TUROWSKICH w 50 r. ślu­bu, Huber­ta i Patry­cji w 1 r. ślu­bu, 17 r. uro­dzin Mar­ty­ny, szczę­śli­we roz­wią­za­nie dla Karo­li­ny, oraz zdro­wie dla Poli

Nie­dzie­la 23.04.2023
0700
Dzięk­czyn­na z proś­bą o zdro­wie, Boże błog., wszel­kie potrzeb­ne łaski dla dzie­ci i wnuczki

 
0900
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny i Sta­ni­sła­wa SZCZUREK w 60 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Prze­my­sła­wa z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
 
1030
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Marii i Zbi­gnie­wa PALCZYŃSKICH w 42 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnu­cząt
   
 • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Nin­ki, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, opie­kę MB i dary Ducha Świętego
 
1200
† Bar­ba­ra GOŁĘBIOWSKA
 
1600
† Jerzy LIBAKO; † Marek GRZELKA
 
1800
† Maria, Paweł KASPRZYSZYN – 7 r. śm.; † rodzi­ce z obu stron

MSZAL I KRZYZ