PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
10 KWIETNIA 2023 ROKU

 1. Wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, Dusz­pa­ste­rze życzą nie­za­chwia­nej wia­ry, nie­prze­mi­ja­ją­cej nadziei i nigdy nie­sty­gną­cej miło­ści do Zmar­twych­wsta­łe­go. Niech te świę­ta wypeł­nią Wasze ser­ca poko­jem! Chry­stus zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja!
   
 2. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne dzi­siaj na tacę ofia­ry, na potrze­by Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go i Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go we Wro­cła­wiu!
   
 4. Zachę­ca­my do udzia­łu we Mszach św. Okta­wy Wiel­ka­noc­nej, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Ze wzglę­du na Okta­wę, w naj­bliż­szy pią­tek nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych.
   
 5. Codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – Nabo­żeń­stwo Nowen­ny przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia.
   
 6. Rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej zapra­sza­my na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne w naj­bliż­szą śro­dę – 12 kwiet­nia o godz. 1900 w Domu Kate­che­tycz­nym.
   
 7. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 9. W ostat­nim tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ryszard Cisow­ski, lat 74 z ul. Kościuszki;
  • śp. † Mie­czy­sław Siwy, lat 75 z ul. Gło­gow­skiej;
   a tak­że kapła­ni, któ­rzy posłu­gi­wa­li w naszej Parafii:
  • śp. † Ks. Sta­ni­sław Pająk (1963 – 1965 wika­riusz), lat 93 w 60. roku kapłań­stwa, któ­re­go pogrzeb odbę­dzie się 11 kwiet­nia w Wałbrzychu;
  • śp. † Ks. Sta­ni­sław Mie­sza­ła (wika­riusz i pro­boszcz 1987 – 1988), lat 87 w 61. roku kapłań­stwa, któ­re­go pogrzeb odbył się w minio­ną śro­dę w Węgle­wi­cach, w die­ce­zji kaliskiej.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGLOSZENIA