II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
19 KWIETNIA 2020 ROKU

 1. W odpo­wie­dzi na zachę­tę Księ­dza Pry­ma­sa Pol­ski, w dzi­siej­szą Nie­dzie­lę Boże­go Miło­sier­dzia, o godz. 1500 w naszym koście­le przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem, Koron­ka do Boże­go Miło­sier­dzia o usta­nie pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa, za wszyst­kich cho­rych i zmar­łych, z służ­bę zdro­wia. Pozo­sta­jąc w domach, chciej­my włą­czyć się w tę wspól­ną proś­bę do Boże­go Miłosierdzia. 
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja. 
 3. Zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cy­mi od jutra ogra­ni­cze­nia­mi doty­czą­cy­mi uczest­nic­twa we Mszy św. w obiek­tach kul­tu reli­gij­ne­go (1 oso­ba na 15 m²) – infor­mu­je­my, że w naszej świą­ty­ni, któ­ra ma powierzch­nię 1 420 m² może jed­no­ra­zo­wo uczest­ni­czyć w spra­wo­wa­nych nabo­żeń­stwach 95 osób, z zacho­wa­niem odpo­wied­niej odle­gło­ści mię­dzy sobą. W ław­kach sta­raj­my się zaj­mo­wać jed­no miej­sce na ich skra­jach. Zgod­nie z zarzą­dze­nia­mi w nabo­żeń­stwach uczest­ni­czy­my z zasło­nię­ty­mi usta­mi i nosa­mi, odkry­wa­jąc je jedy­nie w momen­cie przyj­mo­wa­nia Komu­nii św. 
 4. W nawią­za­niu do wykład­ni trze­cie­go przy­ka­za­nia kościel­ne­go – „Przy­naj­mniej raz w roku, w okre­sie wiel­ka­noc­nym, przy­jąć Komu­nię Świę­tą” Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski przy­po­mi­na, że ten okres obej­mu­je czas od Śro­dy Popiel­co­wej do Nie­dzie­li Trój­cy Świę­tej, w tym roku do 7 czerw­ca. Przy­po­mi­na­my, że w naszym koście­le ist­nie­je moż­li­wość przy­stą­pie­nia do Spo­wie­dzi św. w dni powsze­dnie – 15 min. przed każ­dą Mszą św. a w nie­dzie­le pod­czas spra­wo­wa­nych Eucharystii. 
 5. Przy­po­mi­na­my tak­że, że nadal obo­wią­zu­je dys­pen­sa udzie­lo­na przez nasze­go Księ­dza Arcy­bi­sku­pa Józe­fa Kup­ne­go od obo­wiąz­ku uczest­ni­cze­nia we Mszy św. w nie­dzie­lę i inne dni świą­tecz­ne naka­za­ne, wier­nym Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej i wszyst­kim prze­by­wa­ją­cym w tym cza­sie na jej tere­nie. Pozo­sta­ją­cym w domach i uczest­ni­czą­cym we Mszach św. przez środ­ki prze­ka­zu przy­po­mi­na­my o moż­li­wo­ści Komu­nii św. duchowej. 
 6. W naj­bliż­szy czwar­tek – 23 kwiet­nia Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha bisku­pa i męczen­ni­ka Głów­ne­go Patro­na Polski. 
 7. Jesz­cze raz ser­decz­ne Bóg zapłać za ofia­ry wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne oraz bez­po­śred­nio do Dusz­pa­ster­stwa, od osób indy­wi­du­al­nych oraz Grup Para­fial­nych, z prze­zna­cze­niem na mate­rial­ne utrzy­ma­nie Para­fii i dal­sze Jej funk­cjo­no­wa­nie! Ser­decz­ne dzię­ki za zro­zu­mie­nie, tro­skę i ofiarność! 
 8. Na zakoń­cze­nie ogło­szeń rado­sna wia­do­mość, któ­rą prze­ka­zu­je nam Rek­tor MWSD we Wro­cła­wiu Ks. dr Kac­per Radz­ki: „Dia­kon Bogu­sław Woj­na­row­ski, alumn MWSD we Wro­cła­wiu pra­gnie przy­jąć świę­ce­nia pre­zbi­te­ra­tu dnia 23 maja 2020 r.
  Poda­jąc to do wia­do­mo­ści, pole­cam dia­ko­na Bogu­sła­wa Woj­na­row­skie­go gorą­cym modli­twom wier­nych Para­fii pw. Św. Kata­rzy­ny Alek­san­dryj­skiej w Górze.
  Kto by zaś wie­dział, że coś czy­ni go nie­god­nym świę­ceń pre­zbi­te­ra­tu, jest w sumie­niu zobo­wią­za­ny bez­zwłocz­nie zawia­do­mić o tym miej­sco­we­go Księ­dza Pro­bosz­cza
  ”.