III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
26 KWIETNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 2. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I pią­tek i I sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Sakra­ment Poku­ty i Pojed­na­nia będzie spra­wo­wa­ny z zacho­wa­niem środ­ków ostrożności: 
   • pierw­szy kapłan – w spe­cjal­nym pomiesz­cze­niu za głów­nym ołtarzem;
   • dru­gi kapłan – w ora­to­rium Domu Katechetycznego;
   • trze­ci kapłan – w kan­ce­la­rii parafialnej.

   Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest przez Straż Hono­ro­wą NSPJ jako wyna­gra­dza­ją­ca Ser­cu Boże­mu za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;

  2. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Różaniec. 
 3. Od piąt­ku – 1 maja, codzien­nie o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem Nabo­żeń­stwo Majowe. 
 4. Na pią­tek – 1 maja, Ksiądz Arcy­bi­skup Metro­po­li­ta Wro­cław­ski udzie­lił wszyst­kim miesz­kań­com Archi­die­ce­zji Wro­cław­skiej i prze­by­wa­ją­cym w ten dzień na jej tery­to­rium, dys­pen­sy od obo­wiąz­ku wstrze­mięź­li­wo­ści od pokar­mów mięsnych. 
 5. W związ­ku z zarzą­dze­nia­mi doty­czą­cy­mi sta­nu epi­de­mii nadal nie ma w sobo­tę odwie­dzin cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościoła. 
 6. W przy­szłą nie­dzie­lę – 3 maja o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Ojczyzny. 
 7. Za tydzień, w kalen­da­rzu litur­gicz­nym zacho­dzi w tym roku zbież­ność 4. nie­dzie­li Wiel­ka­no­cy i Uro­czy­sto­ści NMP Kró­lo­wej Pol­ski. Zgod­nie ze wska­za­nia­mi litur­gicz­ny­mi Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski, uwzględ­nia­jąc dobro ducho­we wier­nych w Pol­sce i cha­rak­ter Uro­czy­sto­ści NMP Kró­lo­wej Pol­ski zosta­ła ona litur­gicz­nie prze­nie­sio­na na sobo­tę – 2 maja. 
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych. 
 9. Za tydzień pierw­sza nie­dzie­la mie­sią­ca. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 10. Po kon­sul­ta­cjach z rodzi­ca­mi dzie­ci klas III, infor­mu­je­my że tego­rocz­na Uro­czy­stość I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zosta­ła prze­ło­żo­na na nie­dzie­lę – 27 wrze­śnia, o ile sytu­acja na to pozwo­li. Jed­no­cze­śnie przy­po­mi­na­my – rodzi­ce dzie­ci komu­nij­nych zosta­li o tym poin­for­mo­wa­ni, że ist­nie­je moż­li­wość indy­wi­du­al­nej I Komu­nii św. w maju i czerwcu. 
 11. Rów­nież nie odbę­dzie się w pla­no­wa­nym ter­mi­nie – 14 maja, udzie­le­nie Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia. Nowy ter­min zosta­nie poda­ny w póź­niej­szym czasie. 
 12. Zapi­sa­nych na wrze­śnio­wą Piel­grzym­kę auto­ka­ro­wą do Gre­cji i Mace­do­nii infor­mu­je­my, że decy­zja czy doj­dzie ona do skut­ku w pla­no­wa­nym ter­mi­nie zosta­nie pod­ję­ta w czerwcu. 
 13. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł +Tade­usz Andrze­jew­ski z ul. Wro­cław­skiej. Wiecz­ny odpo­czy­nek racz im dać Panie, a świa­tłość wie­ku­ista nie­chaj im świeci.