PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
13 KWIETNIA 2020 ROKU

 1. Życzy­my dla wszyst­kich Miesz­kań­ców Para­fii i Gości, któ­rzy łączą się z naszą Para­fią przez trans­mi­sję inter­ne­to­wą. Niech świa­tło wiel­ka­noc­ne­go poran­ka prze­ni­ka całą naszą codzien­ność i pozwa­la cie­szyć się każ­dą chwi­lą. Niech Chry­stus Zwy­cięz­ca obda­rza siłą, zdro­wiem i wszel­kim bło­go­sła­wień­stwem.
  ALLELUJA!!!!!!
 2. W dzi­siej­szy Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz.: 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
 3. Trwa­my na modli­twie Nowen­ny przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji zatrzy­ma­nia pan­de­mii, o pokój na świe­cie, za Pol­skę i naszą Archi­die­ce­zję oraz za powo­ła­nych i o nowe powo­ła­nia. Tę modli­twę roz­po­czy­na­my o godz. 1800 – na zakoń­cze­nie ado­ra­cji Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu wraz z supli­ka­cja­mi, z proś­bą do Pana Boga o zmi­ło­wa­nie nad ludz­ko­ścią udrę­czo­ną koro­na­wi­ru­sem. Bez­po­śred­nio po skoń­czo­nej ado­ra­cji wie­czor­na Msza św. 
 4. Przez wszyst­kie Dni Okta­wy Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go Msze św. są spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku, czy­li o godz. 700; 1700 i 1800 z uwzględ­nie­niem prze­pi­sów pań­stwo­wych zezwa­la­ją­cych na udział w zgro­ma­dze­niu litur­gicz­nym mak­sy­mal­nie pię­ciu osób. Pierw­szeń­stwo mają oso­by, któ­re zamó­wi­ły inten­cję mszal­ną. Pro­si­my zatem usza­no­wać te posta­no­wie­nia i nie prze­by­wać w trak­cie nabo­żeństw w kruch­cie kościo­ła, gdyż ogra­ni­cze­nie do pię­ciu osób doty­czy całe­go obsza­ru świą­ty­ni. Pozo­sta­ją­cych w domach i korzy­sta­ją­cych z dys­pen­sy od uczest­ni­cze­nia w nie­dziel­nej i świą­tecz­nej Mszy św. zachę­ca­my do prze­ży­wa­nia spra­wo­wa­nych litur­gii przez trans­mi­sję inter­ne­to­wą pro­wa­dzo­ną na stro­nie naszej Parafii. 
 5. Ser­decz­ne Bóg zapłać za ofia­ry wpła­ca­ne na kon­to para­fial­ne oraz bez­po­śred­nio do Dusz­pa­ster­stwa, od osób indy­wi­du­al­nych oraz Grup Para­fial­nych, z prze­zna­cze­niem na mate­rial­ne utrzy­ma­nie Para­fii i dal­sze jej funk­cjo­no­wa­nie! W sytu­acji obec­nej pan­de­mii ser­decz­ne wiel­kie dzię­ki za zro­zu­mie­nie, tro­skę i ofiar­ność! Jako dusz­pa­ste­rze zapew­nia­my o modli­twie w inten­cji każ­de­go miesz­kań­ca Parafii. 
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Margaretka. 
 7. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmarłych. 
 8. W pią­tek, ze wzglę­du na trwa­ją­cą Okta­wę Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go nie obo­wią­zu­je post od potraw mięsnych. 
 9. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę – Dru­gą Wiel­ka­noc­ną – Świę­to Boże­go Miło­sier­dzia. O godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja.