II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
11 KWIETNIA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu, prze­nie­sio­na z poprzed­niej nie­dzie­li – Wiel­ka­noc­nej.
   
 2. Zgod­nie z wcze­śniej­szą zapo­wie­dzią, tak­że dzi­siaj – wyjąt­ko­wo w dru­gą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re skła­da­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 3. W naj­bliż­szą śro­dę – 14 kwiet­nia, usta­no­wio­ne w 2019 roku przez Sejm Rzecz­po­spo­li­tej Pol­ski, Świę­to Chrztu Pol­ski. Pod­czas Mszy świę­tych chciej­my podzię­ko­wać Panu Bogu za począ­tek naszej pol­skiej toż­sa­mo­ści. Wyra­zem zewnętrz­nym nasze­go patrio­ty­zmu niech będą wywie­szo­ne w ten dzień bia­ło-czer­wo­ne fla­gi.
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 5. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jani­na Szach­nie­wicz, lat 78 z ul. Świerkowej,
  • śp. † Mie­czy­sław Chmiel, lat 71 z ul. Dębowej;
  • śp. † Kry­styn Kasz­te­lan, lat 66 ostat­nio zamiesz­ka­ły w USA;
  • śp. † Hen­ryk Gro­bel, lat 82 z ul. Kochanowskiego;
  • śp. † Krzysz­tof Zie­liń­ski, lat 58 z ul. Gło­gow­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…