III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
18 KWIETNIA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę prze­ży­wa­my Naro­do­wy Dzień Czy­ta­nia Pisma Świę­te­go roz­po­czy­na­jąc jed­no­cze­śnie XIII Tydzień Biblij­ny, w tym roku pod hasłem: „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przy­cho­dzi, nie będzie łak­nął, a kto we Mnie wie­rzy, nigdy pra­gnąć nie będzie” (J 6, 35). Zachę­ca­my się wza­jem­nie do codzien­nej lek­tu­ry Pisma Świę­te­go aby jesz­cze bar­dziej pogłę­biać naszą wia­rę!
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. W naj­bliż­szy pią­tek – 23 kwiet­nia przy­pa­da Uro­czy­stość św. Woj­cie­cha – Głów­ne­go Patro­na Pol­ski.
   
 4. W pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 5. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji kato­lic­kiej.
   
 6. Sto­wa­rzy­sze­nie „Sama­ry­ta­nin” Bank Żyw­no­ści, dzia­ła­ją­ce przy Para­fii św. Fau­sty­ny, infor­mu­je że w naj­bliż­szy wto­rek i śro­dę od godz. 1100 – 1600 będzie wyda­wa­na żyw­ność w budyn­ku Ośrod­ka Pomo­cy Spo­łecz­nej przy ul. Poznań­skiej.
   
 7. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Kry­sty­na Karaś, lat 73 z ul. Dworcowej;
  • śp. + Lilian­na Zarzyc­ka, lat 68 z ul. Dworcowej;
  • śp. + Józef Gor­wa, lat 77 z ul. Pił­sud­skie­go.
   Wiecz­ny odpoczynek…