PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
5 KWIETNIA 2021 ROKU

 1. Wszyst­kim Para­fia­nom, Gościom i prze­ży­wa­ją­cym te Świę­ta przez trans­mi­sję inter­ne­to­wą, dusz­pa­ste­rze naszej Para­fii życzą: Wia­ry, któ­ra odmie­ni nasze ser­ca, Nadziei, że jutro będzie lep­sze, Miło­ści, któ­ra prze­trwa naj­gor­sze momen­ty w życiu. I zdro­wia, któ­re­go wszy­scy potrze­bu­je­my! ALLELUJA!!!!!! JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ!!!!!!!!
   
 2. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę oraz dodat­ko­wo o godz. 1330.
   
 3. Przy­po­mi­na­my, że dla wszyst­kich prze­ży­wa­ją­cych dzi­siej­szą Eucha­ry­stię przez media, w naszym koście­le po każ­dej Mszy św. udzie­la­na jest Komu­nia Świę­ta.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak co roku, prze­zna­czo­ne są na potrze­by MWSD i PWT we Wro­cła­wiu. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 5. Trwa­my na modli­twie Nowen­ny przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia w inten­cji wstrzy­ma­nia pan­de­mii. Nowen­na przez cały tydzień w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800.
   
 6. Zachę­ca­my do udzia­łu we Mszach świę­tych Okta­wy Wiel­ka­noc­nej, któ­re są spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku: o godz. 700; 1700 i 1800.
   
 7. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 9. Z racji Okta­wy Zmar­twych­wsta­nia Pań­skie­go, w pią­tek nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych.
   
 10. W naj­bliż­szą nie­dzie­lę, wyjąt­ko­wo dru­gą mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ali­na Put, lat 91 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Tere­sa Radziak, lat 60 z ul. Sta­ro­gór­skiej.
   Wiecz­ny odpoczynek…