II NIEDZIELA WIELKANOCNA – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

II NIEDZIELA WIELKANOCNA
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
7 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek, prze­nie­sio­na litur­gicz­nie z uwa­gi na przy­pa­da­ją­cy 25 mar­ca Wiel­ki Ponie­dzia­łek, Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Msze św. będą spra­wo­wa­ne o godz. 700; 900; 1700 i 1800. Jest to Dzień Świę­to­ści Życia, stąd pod­czas Eucha­ry­stii o godz. 1800 przy­ję­cie Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go a zagro­żo­ne­go w łonie mat­ki. Oso­by, któ­re chcą pod­jąć się tego Dzie­ła, pro­szo­ne są o wypeł­nie­nie dekla­ra­cji, któ­re są wyło­żo­ne przy bocz­nym ołta­rzu a następ­nie zło­że­nie ich w zakry­stii. Msza św. będzie poprze­dzo­na od godz. 1730 modli­twą różań­co­wą w inten­cji obro­ny życia.
   
 5. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 6. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 zbio­ro­wa Msza św. za żyją­cych.
   
 8. Fir­ma Gre­en Offi­ce Eco­lo­gic oraz Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrych Ini­cja­tyw „Pro Mis­sio” dzię­ku­ją wszyst­kim naszym Para­fia­nom, któ­rzy prze­ka­za­li ostat­nio zuży­ty sprzęt elek­trycz­ny i elek­tro­nicz­ny. Dzię­ki temu zosta­ły wspar­te finan­so­wo kon­kret­ne pro­jek­ty misyj­ne.
   
 9. Komen­da Powia­to­wa Poli­cji w Górze po raz kolej­ny prze­strze­ga szcze­gól­nie oso­by star­sze przed oszu­sta­mi, któ­rzy wyłu­dza­ją pie­nią­dze tzw. meto­dą na wnucz­ka, poli­cjan­ta, pra­cow­ni­ka baku, ZUS ‑u, itp. Pro­si­my o roz­wa­gę!
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł śp. † Tomasz Zarę­bal, lat 62 z ul. Gło­gow­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA