PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
1 KWIETNIA 2024 ROKU

 1. Chry­stus Zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja! Praw­dzi­wie Zmar­twych­wstał! Alle­lu­ja!
  Życze­nia ….Wszyst­kim Para­fia­nom i Gościom, Dusz­pa­ste­rze życzą nie­za­chwia­nej wia­ry, nie­prze­mi­ja­ją­cej nadziei i nigdy nie sty­gną­cej miło­ści do Zmar­twych­wsta­łe­go! Niech Te Świę­ta wypeł­nią Wasze ser­ca poko­jem!
   
 2. Dzi­siaj Msze św. są spra­wo­wa­ne w porząd­ku nie­dziel­nym, czy­li o godz. 700; 900; 1030; 1200; 1600 i 1800.
   
 3. Ser­decz­ne Bóg zapłać za skła­da­ne dzi­siaj na tacę ofia­ry, na potrze­by Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go i Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go we Wro­cła­wiu!
   
 4. Zachę­ca­my do udzia­łu we Mszach św. Okta­wy Wiel­ka­noc­nej, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 700; 1700 i 1800. Ze wzglę­du na Okta­wę, w naj­bliż­szy pią­tek nie obo­wią­zu­je wstrze­mięź­li­wość od pokar­mów mię­snych.
   
 5. Codzien­nie w łącz­no­ści ze Mszą św. o godz. 1800 – Nabo­żeń­stwo Nowen­ny przed Świę­tem Boże­go Miło­sier­dzia.
   
 6. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu do godz. 1700. O godz. 1800 Msza św. o powo­ła­nia. Po Eucha­ry­stii ciąg dal­szy ado­ra­cji – w ciszy, do godz. 2000.
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1700 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec, jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie.
    
 7. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 8. Naj­bliż­sza nie­dzie­la jest pierw­szą w mie­sią­cu kwiet­niu, stąd o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży IV a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w naj­bliż­szą nie­dzie­lę na tacę, jak zawsze prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Orga­ni­za­tor­ki nie­daw­ne­go kier­ma­szu cha­ry­ta­tyw­ne­go na rzecz cho­re­go Filip­ka, ser­decz­nie dzię­ku­ją wszyst­kim Para­fia­nom za otwar­te ser­ca i wspar­cie tej akcji. W cza­sie kier­ma­szu uda­ło się zebrać kwo­tę: 7.377 zł i 70 gr. na dia­gno­zę i lecze­nie Filip­ka. Bóg zapłać za oka­za­ną dobroć!
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Roza­lia Prus, lat 91 z ul. Dworcowej;
  • śp. † Hele­na Wier­sze­lis, lat 91 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Sta­ni­sław Jak­szew­ski, lat 75 z ul. Dwor­co­wej – tych zmar­łych odpro­wa­dzi­li­śmy na nasze cmen­ta­rze w minio­nym tygo­dniu.
   W Wiel­kim Tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szli także:
  • śp. † Bole­sław Wit­kow­ski, lat 76;
  • śp. † Anna Włoch, lat 83 z ul. Starogórskiej,
  • śp. † Wie­sła­wa Zając, lat 84 z ul. Błotnej;
  • śp. † Maria Doniec, lat 86 z pl. Chro­bre­go – któ­rych pogrze­by odbę­dą się w tym tygodniu.
  • Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA