III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
15 MARCA 2020 ROKU

  1. Nie­ustan­nie zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Pasyj­nych. W każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu o godz. 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym. Nato­miast w piąt­ki Dro­ga Krzy­żo­wa. Dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615. Nato­miast dla doro­słych o godz. 1000 i 1730. Przed połu­dniem o godz. 930 – Godzin­ki o Męce Pań­skiej. W tym tygo­dniu wspól­ną inten­cją spra­wo­wa­nia Dro­gi Krzy­żo­wej będzie modli­twa w inten­cji ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczętego.
    Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas Nabo­żeństw Pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”. Bóg zapłać za każ­dy dar!
  2. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja. 
  3. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas na rzecz potrze­bu­ją­cych. Pas­cha­li­ki małe naby­wa­my po 6 zł. a duże po 14 zł. Baran­ki z prze­zna­cze­niem do koszycz­ka ze świę­con­ką po 5 zł. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzieła. 
  4. Przy­po­mi­na­my o wyjaz­dach orga­ni­zo­wa­nych z naszej Para­fii: do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej – 4 kwiet­nia; oraz na Beaty­fi­ka­cję Pry­ma­sa Tysiąc­le­cia, do War­sza­wy – w nie­dzie­lę, 7 czerw­ca. Zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy i w zakrystii. 
  5. 25 mar­ca, w Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go o godz. 900 odbę­dzie się Nabo­żeń­stwo Przy­ję­cia Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go. Dla chęt­nych, któ­rzy zechcą pod­jąć się tego Dzie­ła, na ołta­rzach bocz­nych za ław­ka­mi wyło­żo­ne są sto­sow­ne dekla­ra­cje, któ­re pro­si­my wypeł­nić i do 20 mar­ca zło­żyć w zakry­stii lub na ręce Zela­tor­ki Stra­ży Hono­ro­wej. Bóg zapłać tym wszyst­kim, któ­rzy podej­mą się tego Dzieła! 
  6. Przy­po­mi­na­my tak­że o Eks­tre­mal­nej Dro­dze Krzy­żo­wej, któ­ra roz­pocz­nie się 27 mar­ca Mszą św. o godz. 1800 spra­wo­wa­ną w kapli­cy św. Fau­sty­ny. Szcze­gó­ły i zapi­sy u dusz­pa­ste­rzy oraz na stro­nie inter­ne­to­wej www.edk.org.pl
  7. Dro­gą ogło­szeń dusz­pa­ster­skich infor­mu­je­my, że Ośro­dek Reha­bi­li­ta­cyj­no – Edu­ka­cyj­no – Wycho­waw­czy im. Pio­tru­sia Pana w Lesz­nie orga­ni­zu­je „Drzwi Otwar­te” dla wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych wspo­ma­ga­niem dzie­ci z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­al­ną z nasze­go regio­nu. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na pla­ka­cie w kruch­cie kościoła.