III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
7 MARCA 2021 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę – pierw­szą mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 3. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 4. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę zapra­sza­my na kolej­ne Nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym o godz. 1700.
   
 5. Nato­miast w piąt­ki Wiel­kie­go Postu zapra­sza­my na Nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej, któ­re jest spra­wo­wa­ne w nastę­pu­ją­cym porząd­ku: o godz. 1000 – pro­wa­dzo­ne przez Straż Hono­ro­wą NSPJ a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej. Dla dzie­ci i mło­dzie­ży o godz. 1615 oraz dla doro­słych o godz. 1730 pro­wa­dzo­ne przez Żywy Róża­niec. Ducho­wy owoc prze­ży­cia Dro­gi Krzy­żo­wej chciej­my w tym tygo­dniu pod­jąć w inten­cji głę­bo­kie­go prze­ży­cia tego­rocz­nych Reko­lek­cji Wiel­ko­post­nych oraz Ojca Reko­lek­cjo­ni­sty.
   
 6. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na kwia­ty do Boże­go Gro­bu. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 7. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka.
   
 8. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za naszych zmar­łych.
   
 9. W przy­szłą nie­dzie­lę roz­pocz­nie­my w naszej Para­fii tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne, któ­re popro­wa­dzi Ks. Adam Olczy­kow­ski – pro­boszcz z Pobie­la. Reko­lek­cje zakoń­czy­my we wto­rek. Ze wzglę­du na pan­de­mię, w ponie­dzia­łek i wto­rek będzie wię­cej spo­tkań reko­lek­cyj­nych niż zwy­kle. Przed połu­dniem Msze św. z nauka­mi reko­lek­cyj­ny­mi pla­no­wa­ne są o godz. 900 i 1000 a po połu­dniu o godz. 1700 i 1800. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale ze spe­cjal­ną nauką dla mał­żon­ków, narze­czo­nych i wycho­wu­ją­cych potom­stwo.
   
 10. Przy­po­mi­na­my o wiel­ka­noc­nych świe­cach i baran­kach z bia­łej cze­ko­la­dy, któ­re roz­pro­wa­dza Cari­tas na rzecz potrze­bu­ją­cych, a któ­re może­my naby­wać w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu po Mszach świę­tych.
   
 11. Narze­czo­nych, któ­rzy jesie­nią ubie­głe­go roku roz­po­czę­li Nauki Przed­mał­żeń­skie, a któ­re wsku­tek wska­zań pan­de­micz­nych zosta­ły zawie­szo­ne, zapra­sza­my na dokoń­cze­nie tych kate­chez. Pierw­sze, po prze­rwie spo­tka­nie odbę­dzie się w naj­bliż­szą sobo­tę – 13 mar­ca o godz. 1900 w naszym koście­le para­fial­nym.
   
 12. Zapra­sza­my do udzia­łu w Eks­tre­mal­nej Dro­dze Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się w pią­tek – 19 mar­ca. Roz­po­czę­cie Mszą św. o godz. 1800 w kapli­cy św. Fau­sty­ny. Do wybo­ru są czte­ry tra­sy od 40 – 55 km. Zapi­sy na stro­nie poda­nej w kruch­cie kościo­ła: https://www.edk.org.pl/trasy
   
 13. W minio­nym tygo­dniu z naszej Para­fii do wiecz­no­ści ode­szła śp. † Elż­bie­ta Lis, lat 55 z ul. Gło­gow­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…