II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
13 MARCA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj prze­ży­wa­my w Koście­le Dzień Modli­twy, Postu i Soli­dar­no­ści z Pol­ski­mi Misjo­na­rza­mi – tzw. „Nie­dzie­lę ad Gen­tes” . Po Mszach św. może­my zło­żyć do puszek nasze ofia­ry, któ­re zosta­ną prze­zna­czo­ne dla pol­skich Misjo­na­rzy posłu­gu­ją­cych w 99 misyj­nych kra­jach. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji „Spo­łem” PSS.
   
 3. Straż Hono­ro­wą zapra­sza­my dzi­siaj na spo­tka­nie for­ma­cyj­ne o godz. 1500 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 4. Zapra­sza­my do licz­ne­go udzia­łu w nabo­żeń­stwach pasyj­nych. Gorz­kie Żale w każ­dą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu o godz. 1700 a Dro­ga Krzy­żo­wa w każ­dy pią­tek wg nastę­pu­ją­ce­go porząd­ku: dla doro­słych o godz. 1000 poprze­dzo­na od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej oraz o godz. 1700. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na Dro­gę Krzy­żo­wą w każ­dy pią­tek o godz. 1615.
   
 5. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest dla potrze­bu­ją­cych. Po 15 zł. naby­wa­my pas­cha­li­ki więk­sze a po 5 zł. mniej­sze oraz baran­ki. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzie­ła!
   
 6. Tego­rocz­ne Reko­lek­cje Wiel­ko­post­ne prze­ży­wać będzie­my od 5 Nie­dzie­li Wiel­kie­go Postu, czy­li od 3 kwiet­nia. Dniem Spo­wie­dzi św. przed­świą­tecz­nej będzie śro­da – 6 kwiet­nia, na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji.
   
 7. „Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrych Ini­cja­tyw Pro Mis­sio” oraz fir­ma „Gre­en Offi­ce Eco­lo­gic” w poro­zu­mie­niu z naszą Archi­die­ce­zją, prze­pro­wa­dza zbiór­kę zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go, z któ­re­go dochód, z uty­li­za­cji prze­zna­cza na misyj­ne pro­jek­ty Kościo­ła rzym­sko­ka­to­lic­kie­go. W naszej Para­fii zuży­ty sprzęt może­my prze­ka­zy­wać do Domu Kate­che­tycz­ne­go do 21 mar­ca. Bóg zapłać za włą­cze­nie się w tę ini­cja­ty­wę!
   
 8. W czwar­tek 17 mar­ca zapra­sza­my oso­by, któ­re zama­wia­ły stro­je komu­nij­ne z fir­my Impres­sja na przy­miar­kę i odbiór stro­jów. Na godz. 1800 zapra­sza­my chłop­ców, na godz. 1820 – dziew­czyn­ki.
   
 9. Mło­dzież klas 6, 7, 8 szko­ły pod­sta­wo­wej zapra­sza­my na reko­lek­cje oazo­we w Bukow­cu pro­wa­dzo­ne przez ks. Łuka­sza w dniach 15.07–31.07.2022. Wszyst­kie szcze­gó­ły u księ­dza Łukasz.
   
 10. W pią­tek 25 mar­ca przy­pa­da Uro­czy­stość Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go – Dzień Świę­to­ści Życia. W naszej para­fii jest to dzień przy­ję­cia Ducho­wej Adop­cji Dziec­ka Poczę­te­go, poprze­dzo­ny tygo­dniem modli­twy w obro­nie życia, trwa­ją­cym od Uro­czy­sto­ści Św. Józe­fa do Zwia­sto­wa­nia Pań­skie­go. Na bocz­nym ołta­rzu są wyło­żo­ne dekla­ra­cje dla osób, któ­re pra­gną przy­stą­pić do Ducho­wej Adop­cji. Wypeł­nio­ne dekla­ra­cje nale­ży zło­żyć w zakry­stii lub u zela­tor­ki Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ do 23 mar­ca. Dro­ga krzy­żo­wa w obro­nie życia odbę­dzie się 25 mar­ca.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: † Bar­ba­ra SMOLIŃSKA, lat 81 z ul. Poznań­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…