Intencje Mszalne (20–27.03.2022)

Nie­dzie­la 20.03.2022
0700
Dziękczynno–błagalna w int. Anny w 73 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i zdrowie
 
0900
 • † Anna, Józef SPRUTTA; † dziad­ko­wie; † z rodzi­ny; † Hen­ryk, Syl­we­ster, Roza­lia LISIECCY
   
 • † Grze­gorz MŁYNARSKI; † Ali­cja, Mie­czy­sław WITKOWSCY
 
1030
 • † Zbi­gniew SUMARA; † z rodzin: SUMARA, DUCZYŃSKICH, KASZTELANÓW
   
 • † Alek­san­der JASEK – 10 r. śm.
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Boże­ny z oka­zji uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, potrzeb­ne łaski w dal­szym życiu dla jubi­lat­ki, dzie­ci i małe­go Mojżesza
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Danu­ta, Roman GAWRACZYŃSCY (od Zdzi­sła­wa Tokarskiego)

Ponie­dzia­łek 21.03.2022
0700
 
 
1700
† Kata­rzy­na KACZMAREK – 15 r. śm.
 
1800
† brat: Tade­usz – 5 r. śm. (od rodziny)

Wto­rek 22.03.2022
0700
 
 
1700
† Józef, Fran­ci­szek NOWAK; † z rodziny
 
1800
† Marian­na, Józef, Mie­czy­sław, Anna, Ste­fan, Anna, Jaro­sław, Eliza

Śro­da 23.03.2022
0700
 
 
1700
† Józef, Maria, Ire­na, Jadwi­ga, Wacław, Lud­mi­ła, Eli­za PINIUTOWIE
 
1800
† Sła­wo­mir MICHALEWICZ – 13 r. śm.; † z rodzin: CIELON, SWATEK

Czwar­tek 24.03.2022
0700
 
 
1700
† Maria KOSZOWSKA – 1 r. śm.; † Sta­ni­sław KOSZOWSKI
 
1800
† Andrzej UŚCIŁO – 3 r. śm.

Pią­tek 25.03.2022
0700
† Adolf POPŁAWSKI; † Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA; † rodzeń­stwo; † z rodzin z obu stron
 
0900
W int. Sio­stry Elż­bie­ty z oka­zji rocz­ni­cy ślu­bów wieczystych
 
1700
† Kry­sty­na MOCHOL – 1 r. śm.; † Zbi­gniew MOCHOL
 
1800
Ducho­wa Adopcja

Sobo­ta 26.03.2022
0700
† Łukasz BARŁOŻYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Ryszard DĄBROWSKI – 12 r. śm.; † Kata­rzy­na, Wła­dy­sław POLANIAK

Nie­dzie­la 27.03.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK
 
0900
 • † Damian MROŻEK – 7 r. śm.; † dziad­ków z obu stron
   
 • † Marian, Jan OPATKIEWICZ; † rodzi­ce i rodzeń­stwo; † Fran­ci­szek, Kata­rzy­na BROŻKO; † z rodziny
 
1030
 • † Hen­ry­ka NOWAK – 4 r. śm.; † Hele­na, Edward ECKHARDT
   
 • † Wacław, Ludwi­ka LIWOCH
 
1200
† Robert HAŁAŚ – 4 r. śm.
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Ryszard GŁOWIAK (od rodzin Łęc­kich i Wrzesińskich)