II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
5 MARCA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Jak co roku, w dru­gą nie­dzie­lę Wiel­kie­go Postu prze­ży­wa­my w Koście­le Pol­skim, dzień modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z 1743 pol­ski­mi misjo­na­rza­mi posłu­gu­ją­cy­mi w 99 kra­jach świa­ta, w tym roku pod hasłem: „Z Misjo­na­rza­mi Budu­je­my Kościół”. Po Mszach świę­tych może­my zło­żyć do puszek nasz dar na rzecz pol­skich misjo­na­rzy.
  Bóg zapłać za każ­dą ofia­rę!
   
 3. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. Dzi­siaj o godz. 1700 zapra­sza­my na kolej­ne nabo­żeń­stwo Gorz­kich Żali z kaza­niem pasyj­nym. Nato­miast w pią­tek zapra­sza­my do udzia­łu w nabo­żeń­stwie Dro­gi Krzy­żo­wej. Dla doro­słych o godz. 1000 a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej oraz o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na godz. 1615. W tym tygo­dniu wspól­ną inten­cją pod­czas nabo­żeń­stwa Dro­gi Krzy­żo­wej będzie modli­twa za cho­rych, cier­pią­cych i mają­cych się źle. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Gro­bu”.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 6. W czwar­tek o godz. 1800 Msza św. za kapła­nów ofia­ro­wa­na przez Apo­sto­lat Mar­ga­ret­ka. Nato­miast w pią­tek o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmar­łych.
   
 7. W naj­bliż­szy pią­tek – 10 mar­ca o godz. 1700 do Domu Kul­tu­ry w Górze: Szko­ła Pod­sta­wo­wa nr 3, Dom Kul­tu­ry oraz Fun­da­cja imie­nia Edwar­da Mach­nie­wi­cza w Górze zapra­sza­ją na cha­ry­ta­tyw­ny kon­cert dla Pani Rena­ty Mar­ci­niak cho­rej na nowo­twór zło­śli­wy. Szcze­gó­ły na pla­ka­cie w kruch­cie kościo­ła.
   
 8. Straż Hono­ro­wa NSPJ orga­ni­zu­je 1 kwiet­nia wyjazd na miste­rium Męki Pań­skiej do Gór­ki Klasz­tor­nej. Koszt prze­jaz­du: 120 zł. a wpła­ta przy zapi­sie u zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 9. Podob­nie jak w latach ubie­głych ist­nie­je moż­li­wość uczest­ni­cze­nia w Eks­tre­mal­nej Dro­dze Krzy­żo­wej, któ­ra odbę­dzie się 24 mar­ca. Roz­po­czę­cie Mszą św. o godz. 1800 w kapli­cy św. Fau­sty­ny. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje na stro­nie inter­ne­to­wej www.edk.org.pl
   
 10. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my naby­wać wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki i baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy wspie­ra­jąc w ten spo­sób Wiel­ka­noc­ne Dzie­ło Cari­tas. Bóg zapłać za wspar­cie tej ini­cja­ty­wy!
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odszedł: śp. † Ryszard Saj­da, lat 63 z ul. Gło­gow­skiej.
  Wiecz­ny odpoczynek…
OGLOSZENIA