Intencje Mszalne (05–12.03.2023)

Nie­dzie­la 05.03.2023
0700
 • † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 29 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
   
 • † Wła­dy­sław ŁESZKIW – 8 r. śm.; † z rodzin: ULMAN, ŁESZKIW, MINICH, JURGA
 •  
  0900
 • † Zbi­gniew MANIARA – 31 r. śm.
   
 • † Dariusz MISZKIEWICZ – 2 r. śm.
 •  
  1030
  • † Fran­ci­szek STOPKA – 5 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska
    
  • † Alek­san­der JASEK – 11 r. śm.
   
  1200
  Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Lucja­na z oka­zji 60 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  1600
  Żywy Róża­niec – Róża III
   
  1800
  † Alek­san­dra MATEJA – 18 r. śm.; † Rafał, Jan MATEJA; † z rodzin MATEJÓW, LEJÓW

  Ponie­dzia­łek 06.03.2023
  0700
  † Sta­ni­sła­wa SREBNIAK – 30 Msza Świę­ta gregoriańska..
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 6 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  1800
  † Maria Danu­ta JUSKA – 30 dni po pogrze­bie (od uczest­ni­ków pogrzebu)


  Wto­rek 07.03.2023
  0700
  † Hele­na, Kazimierz
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 7 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  1800
  † Nadzie­ja KAPŁAN – 31 r. śm.; † z rodzi­ny; † Wio­le­ta WITKOWSKA – 21 r. śm.; † Marian WITKOWSKI – 16 r. śm.


  Śro­da 08.03.2023
  0700
  † Kata­rzy­na PILARCZYK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  1700
  † Maria WITKOWSKA; † z tej rodziny
   
  1800
  † Fran­ci­szek STOPKA – 8 Msza Świę­ta gregoriańska.


  Czwar­tek 09.03.2023
  0700
  † Euge­nia SZYKSZNIAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 9 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  1800
  Mar­ga­ret­ka


  Pią­tek 10.03.2023
  0700
  Wyna­gra­dza­ją­ca za krzyw­dy wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie
   
  1700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 10 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  1800
  Wypo­min­ki


  Sobo­ta 11.03.2023
  0700
  † Fran­ci­szek STOPKA – 11 Msza Świę­ta gregoriańska.
   
  1800
  † Maria DĄBROWSKA; † z rodzi­ny; † Kazi­mierz CUŻE – 30 r. śm.; † z rodziny

  Nie­dzie­la 12.03.2023
  0700
  Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Anny z oka­zji 74 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  0900
 • † Fran­ci­szek STOPKA – 12 Msza Świę­ta gre­go­riań­ska.
   
 • † Wik­to­ria, Sta­ni­sław DZIELAK; † Jan TRACIAK
 •  
  1030
  • † Ele­ono­ra MARSZALEK – 8 r. śm.; † Józef MARSZAŁEK; † rodzi­ce z obu stron
    
  • † Jan KAŹMIERCZAK; † z rodzin: KAŹMIERCZAKÓW, SZCZEPAŃSKICH; † rodzi­ce z obu stron
   
  1200
  • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Wik­to­rii w 12 r. ur., Mile­ny w 11 r. ur., Sta­sia w 1 r. ur, oraz Krzysz­to­fa, Paw­ła, Ali­cji i Mag­da­le­ny, z proś­bą o Boże błog. i opie­kę MB
    
  • Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Jana z oka­zji 80 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB
   
  1600
  † Józef, Sta­ni­sła­wa, Leoka­dia WYSOCCY; † Jan MISZCZYŃSKI
   
  1800
  † Sta­ni­sła­wa ZAJĄCZKOWSKA – kolej­na r. śm.; † Józef, Anna, Jerzy

  MSZAL I KRZYZ