II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
25 LUTEGO 2024 ROKU

 1. Dzi­siaj pod hasłem: „W Koście­le Jeste­śmy Wspól­no­tą Misyj­ną” – prze­ży­wa­my „Nie­dzie­lę Ad Gen­tes”, któ­ra jest dniem modli­twy, postu i soli­dar­no­ści z misjo­na­rza­mi. Ofia­ry, któ­re może­my zło­żyć po Mszach świę­tych do puszek, prze­zna­czo­ne są jako wspar­cie dla misjo­na­rzy posłu­gu­ją­cych w Afry­ce. Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Zachę­ca­my do udzia­łu w tra­dy­cyj­nych nabo­żeń­stwach wiel­ko­post­nych. W każ­dą nie­dzie­lę o godz. 1700 Gorz­kie Żale z kaza­niem pasyj­nym przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. Nato­miast w piąt­ki nabo­żeń­stwo Dro­gi Krzy­żo­wej. Dla doro­słych – przed połu­dniem o godz. 1000 a poprze­dzo­ne od godz. 930 Godzin­ka­mi o Męce Pań­skiej oraz o godz. 1730. Dzie­ci i mło­dzież zapra­sza­my na Dro­gę Krzy­żo­wą o godz. 1615. Ofia­ry, któ­re skła­da­my na tacę pod­czas nabo­żeństw pasyj­nych prze­zna­czo­ne są na „Kwia­ty do Boże­go Grobu”.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
  Wspól­ną inten­cją spra­wo­wa­nia Dro­gi Krzy­żo­wej w tym tygo­dniu będzie modli­twa za cho­rych i cier­pią­cych w naszej Para­fii.
   
 4. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1915 w naszym koście­le kolej­ne spo­tka­nie Grup Pre­sy­no­dal­nych w Rejo­nie dla Para­fii Deka­na­tów Górow­skich. Zapra­sza­my nasz Para­fial­ny Zespół Pre­sy­no­dal­ny.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją pierw­szy pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1600 – 1800. Msza św. o godz. 1800 z ini­cja­ty­wy Stra­ży Hono­ro­wej NSPJ będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu pro­wa­dzo­na przez Straż Honorową;
  2. w sobo­tę – jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień w Fati­mie, przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
    
 6. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych Chrzest swo­ich dzie­ci w naj­bliż­szym cza­sie, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 7. W naj­bliż­szą sobo­tę Ksiądz Nor­bert odwie­dzi swo­ich cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła a Ksiądz Łukasz w następ­ną sobo­tę – 9 mar­ca.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży III a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Za tydzień, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na cele gospo­dar­cze w naszej Para­fii. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Zachę­ca­my do udzia­łu w zbiór­ce zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go (sprzęt RTV i AGD np. pral­ki, tele­wi­zo­ry, kom­pu­te­ry itp.). Zuży­ty sprzęt może­my skła­dać w kory­ta­rzu Domu Kate­che­tycz­ne­go od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku do czwart­ku włącz­nie w godz. 1600 – 1900.
  Pro­si­my by nie zosta­wiać zuży­tych przed­mio­tów na zewnątrz budyn­ku.
  Przy­cho­dy z akcji pozwo­lą na wspar­cie Pol­skich Misjo­na­rzy, któ­rzy posłu­gu­ją w naj­bied­niej­szych kra­jach świa­ta, takich jak: Zambia, Kame­run czy Kenia oraz naszym Roda­kom żyją­cym na Ukra­inie, Bia­ło­ru­si i w Kazach­sta­nie
   
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła może­my zaopa­trzyć się w wiel­ka­noc­ne pas­cha­li­ki oraz w baran­ki z bia­łej cze­ko­la­dy – do koszycz­ka ze świę­con­ką, roz­pro­wa­dza­ne przez Cari­tas naszej archi­die­ce­zji, z któ­rych dochód prze­zna­czo­ny jest na pomoc senio­rom. Pas­cha­li­ki naby­wa­my po 20 zł. a baran­ki po 10 zł. Bóg zapłać za wspar­cie tego dzie­ła!
   
 12. Z naszej Para­fii orga­ni­zo­wa­ny jest w sobo­tę – 23 mar­ca, wyjazd do Gór­ki Klasz­tor­nej na Miste­rium Męki Pań­skiej. Koszt prze­jaz­du spe­cjal­nym auto­ka­rem: 90 zł. a wpla­ta przy zapi­sie u Zela­to­rek Stra­ży Hono­ro­wej i Żywe­go Różań­ca.
   
 13. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sta­ni­sław Paw­li­czak, lat 65 z ul. Wrocławskiej;
  • śp. † Hele­na Woł­ko­wicz, lat 90 z pl. Chrobrego.

  Wiecz­ny odpoczynek… 

OGŁOSZENIA NIEDZIELA