Intencje Mszalne (25.02–03.03.2024)

Nie­dzie­la 25.02.2024
0700
 • † Wik­tor GŁUSZKO – 6 r. śm.; † Wła­dy­sław, Tekla
   
 • † Ste­fan MONKIEWICZ – z racji urodzin
 
0900
 • † Fran­ci­szek; † z rodzi­ny
   
 • † Anna, Zyg­munt WILGOSIEWICZ; † z rodziny
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK – 10 r. śm.
   
 • † Ewa LESIAK – 26 r. śm.; † Michał LESIAK – 5 r. śm.; † Mariusz LEWANDOWSKI – 5 r. śm.; † z rodziny
 
1200
† Ludwik PTAK; † z rodziny
 
1600
Akcja Kato­lic­ka
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 22 Msza Świę­ta gregoriańska.

Ponie­dzia­łek 26.02.2024
0700
† Andrzej KORECKI

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 23 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1800
† Alfre­da KŁAK (od Jadwi­gi Muszyń­skiej z rodziną)

Wte­rek 27.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 24 Msza Świę­ta gregoriańska.

 
1700
† Tere­sa PLUTA (od bra­ta Andrze­ja z żoną Elż­bie­tą oraz całej rodziny)
 
1800
† Mariusz KUCHARSKI (od Koła Łowiec­kie­go Bażant)

Śro­da 28.02.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 25 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Tere­sa PLUTA (od Ire­ny Ducz­mal i Bro­ni­sła­wa Bołuńdź z rodziną)
 
1800
† Mariusz KUCHARSKI (od kole­gów z fir­my Triptis)

Czwar­tek 29.02.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie krzyw­dy i znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie

 
1700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 26 Msza Świę­ta gregoriańska
 
1800
† Jani­na ZIOMBRA – 40 r. śm.; † Anto­ni, Domi­nik, Mela­nia, Marian ZIOMBRA; † brat: Izydor

Pią­tek 01.03.2024
0700
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 27 Msza Świę­ta gregoriańska.
 
1700
† Sta­ni­sła­wa BELKA – 1 r. śm.
 
1800
Straż Hono­ro­wa Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezusa


Sobo­ta 02.03.2024
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 28 Msza Świę­ta gregoriańska.


Nie­dzie­la 03.03.2024
0700
† Hele­na, Kazi­mierz BADURA
 
0900
 • † Alek­san­dra MATEJA – 19 r. śm.; † Rafał, Jan MATEJA; † z rodzi­ny
   
 • † Wła­dy­sław – 9 r. śm.; † z rodzin: ŁESZKIW, ULMAN, JURGA, MINICH
 
1030
 • † Jadwi­ga URBANOWICZ – 25 r. śm.; † Fran­ci­szek URBANOWICZ – 9 r. śm.
   
 • † Józef, Tekla, Michał, Hele­na MAZUR; † z rodziny
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża III
 
1800
† Cze­sła­wa RODZIEWICZ – 29 Msza Świę­ta gregoriańska.

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne