II NIEDZIELA ZWYKŁA

II NIEDZIELA ZWYKŁA
19 STYCZNIA 2020 ROKU

 1. Od wczo­raj w całym Koście­le prze­ży­wa­my Tydzień Modli­twy o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem zaczerp­nię­tym z Dz. Ap 28,2 „ŻYCZLIWYMI BĄDŹMY”. Pro­śmy w naszych modli­twach by speł­ni­ło się pra­gnie­nie Pana Jezu­sa „aby rychło nasta­ła Jed­na Owczar­nia i Jeden Pasterz” 
 2. W przy­szło nie­dzie­lę – 26 stycz­nia po Mszy św. o godz. 1030 krót­kie spo­tka­nie z dzieć­mi komu­nij­ny­mi i ich Rodzi­ca­mi, pod­su­mo­wu­ją­ce kolej­ny etap wspól­ne­go przy­go­to­wa­nia do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. 
 3. Nato­miast 2 lute­go pod­czas Mszy św. o godz. 1030 odbę­dzie się uro­czy­ste poświę­ce­nie świec i odno­wie­nie przy­rze­czeń chrzciel­nych dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Komu­nii św.
  Rów­nież w ten dzień – 2 lute­go zapra­sza­my do Domu Kate­che­tycz­ne­go oso­by zain­te­re­so­wa­ne zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych, na ścią­gnię­cie mia­ry. Na godz. 1600 zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi chłop­ców a na godz. 1640 dziew­czyn­ki. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki w kwo­cie 50 zł.
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. w inten­cji Rady Nad­zor­czej, Zarzą­du i Pra­cow­ni­ków, Eme­ry­tów i ren­ci­stów „Spo­łem PSS” w Górze. 
 5. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 6. Przy­po­mi­na­my, że przez czas trwa­ją­cej kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku nie ma popo­łu­dnio­wych Mszy świę­tych o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na codzien­ną poran­ną Eucha­ry­stię o godz. 700.
 7. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • ponie­dzia­łek – 20 stycznia: 
   1. kapłan – Gło­gow­ska nr 44, 42 i 40;
   2. kapłan – Gło­gow­ska od nr 1 – 31, nieparzyste;
   3. kapłan – Gło­gow­ska od nr 2 – 36, parzy­ste oraz nr 33;
  • wto­rek – 21 stycznia: 
   1. kapłan – Sikorskiego;
   2. kapłan – Gło­gow­ska 35, 37, 39;
   3. kapłan – Gło­gow­ska 41, 43 oraz ul. Konarskiego;
  • śro­da – 22 stycznia: 
   1. kapłan – Kocha­now­skie­go i Sienkiewicza;
   2. kapłan – Iwasz­kie­wi­cza i Słoneczna;
  • czwar­tek – 23 stycznia: 
   1. kapłan – Słowackiego;
   2. kapłan – Rey­mon­ta 17 – 32, parzy­ste i nieparzyste;
   3. kapłan – Rey­mon­ta 2 – 16, parzy­ste i nie­pa­rzy­ste oraz ul. Chopina;
  • pią­tek – 24 stycznia:
   1. kapłan – Boha­te­rów Wester­plat­te i Wio­sny Ludów;
   2. kapłan – Tylna;
   3. kapłan – Konop­nic­kiej, od koń­ca nume­ra­cji oraz Klo­no­wa i Brzozowa;
  • sobo­ta – 25 stycznia: 
   1. kapłan – Gło­wac­kie­go i Staromłyńska;
   2. kapłan – Armii Pol­skiej oraz Racła­wic­ka i Kosynierów;
   3. kapłan – Ciso­wa i Leśna.

  Od ponie­dział­ku do piąt­ku kolę­da roz­po­czy­na się o godz. 1530 a w sobo­tę o godz. 1300.