III NIEDZIELA ZWYKŁA

III NIEDZIELA ZWYKŁA
26 STYCZNIA 2020 ROKU

 1. Przy­po­mi­na­my dzie­ciom komu­nij­nym i ich rodzi­com o dzi­siej­szym, krót­kim spo­tka­niu po Mszy św. o godz. 1030, pod­su­mo­wu­ją­cym kolej­ny etap wspól­ne­go przy­go­to­wa­nia do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św.
  Nato­miast w przy­szłą nie­dzie­lę – 2 lute­go pod­czas Mszy św. o godz. 1030 odbę­dzie się uro­czy­ste poświę­ce­nie świec i odno­wie­nie przy­rze­czeń chrzciel­nych dzie­ci komu­nij­nych. W związ­ku z tym zapra­sza­my dzie­ci komu­nij­ne na pró­bę do kościo­ła w naj­bliż­szą śro­dę – 29 stycz­nia na godz. 1600. Dzie­ci przy­no­szą swo­je świe­ce chrzciel­ne zabez­pie­czo­ne osłon­ka­mi przed kapa­niem wosku i ksią­żecz­ki do nabo­żeń­stwa.
  Rów­nież w nie­dzie­lę – 2 lute­go zapra­sza­my do Domu Kate­che­tycz­ne­go oso­by zain­te­re­so­wa­ne zaku­pem nowych stro­jów komu­nij­nych na zdję­cie mia­ry. Na godz. 1600 zapra­sza­my wraz z rodzi­ca­mi chłop­ców a na godz. 1640 dziew­czyn­ki. Pro­si­my o przy­go­to­wa­nie zalicz­ki w kwo­cie 50 zł. 
 2. Dzi­siaj o godz. 1200 Msza św. w inten­cji „Spo­łem PSS”.
 3. Tak­że w dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Eucha­ry­stia w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 4. W tym tygo­dniu przy­pa­da I sobo­ta mie­sią­ca. Stąd przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Różaniec. 
 5. W sobo­tę przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościoła. 
 6. Za tydzień o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży II a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różańcowych. 
 7. W przy­szłą nie­dzie­lę, jak zawsze w pierw­szą mie­sią­ca, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 8. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­sze dni: 
  • ponie­dzia­łek – 27 stycznia: 
   1. kapłan – ul. Przy­le­sie i Jarzębinowa;
   2. kapłan – ul. Jodłowa;
  • wto­rek – 28 stycznia: 
   1. kapłan – ul. Modrze­wio­wa i Madalińskiego;
   2. kapłan – ul. Bukowa;
   3. kapłan – ul. Świerkowa;
  • śro­da – 29 stycznia: 
   1. kapłan – ul. Platanowa;
   2. kapłan – tzw. kolę­da uzu­peł­nień.
    Oso­by, któ­re nie mogły przy­jąć kolę­dy w wyzna­czo­nym ter­mi­nie a pra­gną to uczy­nić, pro­si­my o zgło­sze­nie swe­go adre­su w zakry­stii bądź w duszpasterstwie.

  Śro­da – 29 stycz­nia to ostat­ni dzień kolę­dy w naszej Para­fii. Ser­decz­ne Bóg zapłać za oka­za­ną gościn­ność, mądre roz­mo­wy i zło­żo­ne z tej racji ofiary!

 9. Do piąt­ku tego tygo­dnia nie będzie jesz­cze popo­łu­dnio­wych Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na poran­ną Eucha­ry­stię o godz. 700.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę – 2 lute­go, Świę­to Ofia­ro­wa­nia Pań­skie­go. Prze­ży­wa­my wów­czas Dzień Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, stąd ofia­ry któ­re po Mszach świę­tych zło­ży­my do puszek prze­zna­czo­ne zosta­ną na rzecz żeń­skich zako­nów klau­zu­ro­wych w naszej archi­die­ce­zji. Z góry Bóg zapłać za ofiarność! 
 11. Oso­by zapi­sa­ne na wrze­śnio­wą Piel­grzym­kę do Gre­cji i Mace­do­nii zapra­sza­my na spo­tka­nie infor­ma­cyj­ne z udzia­łem sze­fa Biu­ra Piel­grzym­ko­we­go „Wra­ti­sla­via Tra­vel” we wto­rek – 4 lute­go o godz. 1830 w Domu Katechetycznym.