II NIEDZIELA ZWYKŁA

II NIEDZIELA ZWYKŁA
17 STYCZNIA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Św. Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Pla­no­wa­ne na dzi­siaj wzno­wie­nie Nauk Przed­mał­żeń­skich, w świe­tle obo­wią­zu­ją­cych obec­nie prze­pi­sów jest nie­moż­li­we. Zain­te­re­so­wa­nych narze­czo­nych pro­si­my o moni­to­ro­wa­nie sytu­acji.
   
 3. Od jutrzej­sze­go ponie­dział­ku roz­po­czy­na się Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan pod hasłem: „Trwaj­cie w mojej miło­ści, a przy­nie­sie­cie obfi­ty owoc” (J 15, 5–9). Chciej­my w naszych modli­twach pro­sić Pana Boga by speł­ni­ło się pra­gnie­nie Pana Jezu­sa – aby nasta­ła jed­na Owczar­nia i jeden Pasterz.
   
 4. W tym tygo­dniu ostat­nie spo­tka­nia kolę­do­we pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nych od ponie­dział­ku do piąt­ku o godz. 1700. Jak nam wia­do­mo, ze wzglę­du na pan­de­mię nie ma tra­dy­cyj­nej kolę­dy i kapła­ni nie odwie­dza­ją nas w domach. Chce­my jed­nak spo­ty­kać się z Miesz­kań­ca­mi poszcze­gól­nych ulic pod­czas Eucha­ry­stii spra­wo­wa­nych w inten­cji wypro­sze­nia dla Nich Boże­go bło­go­sła­wień­stwa. Pro­si­my by przy­nieść ze sobą we wła­snych pojem­ni­kach wodę, któ­ra zosta­nie przez kapła­na pobło­go­sła­wio­na, a my pokro­pi­my nią swo­je domo­stwa. Pod­czas tych modli­tew­nych spo­tkań może­my skła­dać na tacę tra­dy­cyj­ne kolę­do­we ofia­ry. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! 
  • Porzą­dek spo­tkań kolę­do­wych na ten tydzień: 
   • ponie­dzia­łek: 18 I – ul. Kocha­now­skie­go, Sosno­wa, Tyl­na, Przylesie;
   • wto­rek: 19 I – ul. Zaułek, Wol­no­ści, Szkol­na, Waw­rzec­kie­go, Racła­wic­ka, Pla­ta­no­wa, Jarzę­bi­no­wa, Mada­liń­skie­go, Cha­bro­wa, Wrzo­so­wa, Buko­wa, Sło­necz­na oraz Kru­szy­niec i Włodków;
   • śro­da: 20 I – ul. Lipo­wa, Łąko­wa, Sien­kie­wi­cza, Jodło­wa, Cho­pi­na, 11–listopada, Błot­na, Brzo­zo­wa, Klo­no­wa, Ciso­wa, Mała, Modrze­wio­wa, Gło­wac­kie­go, Naru­to­wi­cza, Hirszfelda
   • pią­tek: 22 I – za Para­fian, któ­rzy nie mogli uczest­ni­czyć w wyzna­czo­nym dla Nich dniu.
     
 5. W przy­szłą nie­dzie­lę będzie­my w naszej Ojczyź­nie prze­ży­wać Dzień Soli­dar­no­ści z Chor­wa­cją, nie­daw­no dotknię­tą kata­kli­zmem trzę­sie­nia zie­mi. Nasze dobro­wol­ne ofia­ry, któ­re zło­ży­my po Mszach św. do puszek, zosta­ną prze­zna­czo­ne na pomoc, któ­rą orga­ni­zu­je Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 6. Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrych Ini­cja­tyw „Pro Mis­sio” oraz Gre­en Offi­ce Eco­lo­gic Sp. z. o.o. orga­ni­zu­ją w całej Pol­sce zbiór­kę zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go. Przy­cho­dy z akcji pozwo­lą na wspar­cie Pol­skich Misjo­na­rzy, któ­rzy posłu­gu­ją w naj­bied­niej­szych kra­jach świa­ta: Zambii, Kame­ru­nie, Kenii oraz Tan­za­nii. Chcąc przy­łą­czyć się do tej akcji, może­my zuży­ty sprzęt zło­żyć przy naszym Domu Kate­che­tycz­nym oraz w jego wnę­trzu, do przy­szłe­go wtor­ku – 26 stycz­nia, do godz. 1300.
   
 7. Gru­pa Para­fian pra­gnie upa­mięt­nić nasze­go byłe­go pro­bosz­cza księ­dza Anto­nie­go Chmie­lew­skie­go, któ­ry dusz­pa­ste­rzo­wał od 1947 do 1960 roku, a któ­re­go grób znaj­du­je się na naszym cmen­ta­rzu para­fial­nym. Pro­si­my o spi­sa­ne wspo­mnie­nia i zdję­cia zwią­za­ne z Jego Oso­bą.
   
 8. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Roman Bakacz, l. 79, z ul. Ks. Hawrysza
  • śp. † Jaro­sław Pilar­ski, l. 40 z ul. Dwor­co­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…