III NIEDZIELA ZWYKŁA

III NIEDZIELA ZWYKŁA
24 STYCZNIA 2021 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę – trze­cią zwy­kłą w roku litur­gicz­nym, po raz dru­gi z woli Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka, prze­ży­wa­my w całym Koście­le Nie­dzie­lę Biblij­ną. Chciej­my jak naj­czę­ściej się­gać po Pismo Świę­te i według Bożych Słów kształ­to­wać swo­je życie.
   
 2. Tak­że dzi­siaj prze­ży­wa­my w naszej Ojczyź­nie Dzień Soli­dar­no­ści z Chor­wa­cją, nie­daw­no dotknię­tą kata­kli­zmem trzę­sie­nia zie­mi. Po Mszach św. może­my skła­dać do puszek nasze ofia­ry, któ­re zosta­ną prze­zna­czo­ne na pomoc, któ­rą orga­ni­zu­je Kon­fe­ren­cja Epi­sko­pa­tu Pol­ski.
  Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 3. W minio­nym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy tego­rocz­ne spo­tka­nia kolę­do­we pod­czas Eucha­ry­stii spra­wo­wa­nych o godz. 1700, któ­re były spra­wo­wa­ne w inten­cji miesz­kań­ców naszej Para­fii z poszcze­gól­nych ulic. Bóg zapłać za obec­ność, wspól­ną modli­twę i zło­żo­ne ofia­ry kolę­do­we!
   
 4. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 5. Sto­wa­rzy­sze­nie Dobrych Ini­cja­tyw „Pro Mis­sio” oraz Gre­en Offi­ce Eco­lo­gic, orga­ni­zu­ją w całej Pol­sce zbiór­kę zuży­te­go sprzę­tu elek­trycz­ne­go i elek­tro­nicz­ne­go. Przy­cho­dy z akcji pozwo­lą na wspar­cie pol­skich misjo­na­rzy, któ­rzy posłu­gu­ją w naj­bied­niej­szych kra­jach świa­ta: Zambii, Kame­ru­nie, Kenii oraz Tan­za­nii. Chcąc przy­łą­czyć się do tej akcji, może­my zuży­ty sprzęt skła­dać przy naszym Domu Kate­che­tycz­nym oraz w jego wnę­trzu, do naj­bliż­sze­go wtor­ku, do godz. 1300.