II NIEDZIELA ZWYKŁA

II NIEDZIELA ZWYKŁA
16 STYCZNIA 2022 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. We wto­rek – 18 stycz­nia, roz­po­czy­na się w całym Koście­le Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem zaczerp­nię­tym z Mt 2,2 „Zoba­czy­li­śmy Jego gwiaz­dę na Wscho­dzie i przy­szli­śmy oddać Mu pokłon”. Módl­my się by speł­ni­ła się proś­ba Pana Jezu­sa „aby nasta­ła jed­na Owczar­nia i jeden Pasterz”.
   
 3. Zachę­ca­my do pod­ję­cia modli­twy o nowe powo­ła­nia do kapłań­stwa i życia kon­se­kro­wa­ne­go, w ramach nasze­go die­ce­zjal­ne­go Apo­sto­la­tu Dwu­nast­ka. Chęt­nych pro­si­my o for­mal­ne przy­stą­pie­nie. Szcze­gó­ły u dusz­pa­ste­rzy i w zakry­stii.
   
 4. W związ­ku z trwa­ją­cym w Koście­le Syno­dem, zapra­sza­my chęt­nych Para­fian, któ­rzy chcie­li­by wyra­zić swo­ją opi­nię na zapro­po­no­wa­ne tema­ty, na otwar­te dla wszyst­kich spo­tka­nie, w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1830 w Domu Kate­che­tycz­nym. Pro­si­my o prze­ka­za­nie zapro­sze­nia tak­że dla naszych bli­skich i zna­jo­mych, któ­rzy „zra­zi­li się do Kościo­ła” i są na Jego obrze­żach nie prak­ty­ku­jąc wia­ry.
   
 5. W tym tygo­dniu zapra­sza­my na Msze św. „kolę­do­we” w cza­sie któ­rych będzie­my wypra­szać Boże bło­go­sła­wień­stwo dla Para­fian z nastę­pu­ją­cych ulic: 
  • ponie­dzia­łek: 17 stycz­nia – ul. Dąbrow­skie­go, Leśna, Konop­nic­kiej, Ks. Haw­ry­sza, Ks. Ściegiennego;
  • wto­rek: 18 stycz­nia – ul. Kościusz­ki, Zamen­ho­fa, Pił­sud­skie­go, Żerom­skie­go, Obroń­ców Lwowa;
  • śro­da: 19 stycz­nia – ul. Dwor­co­wa, Rey­mon­ta, Ks. Konar­skie­go, Sta­ro­miej­ska, Staromłyńska;
  • czwar­tek: 20 stycz­nia – ul. Armii Kra­jo­wej, Armii Pol­skiej, pl. Chrobrego;
  • pią­tek: 21 stycz­nia – ul. Pod­wa­le i Starogórska.

  Pro­si­my, by przy­nieść ze sobą we wła­snych naczy­niach wodę, któ­ra zosta­nie przez kapła­na pobło­go­sła­wio­na, a my pokro­pi­my nią swo­je domo­stwa zgod­nie z tek­stem modli­twy, któ­rą otrzy­ma­my. Pod­czas tych modli­tew­nych spo­tkań będzie­my mogli zło­żyć na tacę tra­dy­cyj­ne kolę­do­we ofia­ry. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
  Msze świę­te kolę­do­we są spra­wo­wa­ne o godz. 1700.

 6. Od tego tygo­dnia Msze św. w dni powsze­dnie będą spra­wo­wa­ne w sta­łym porząd­ku: godz. 700; 1700 i 1800 – w ponie­dzia­łek z Nabo­żeń­stwem do Boże­go Miło­sier­dzia a w śro­dę z Nabo­żeń­stwem Nowen­ny do NMP Nie­usta­ją­cej Pomo­cy.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Wie­sław Żaczek, lat 82 z ul. Kościuszki;
  • śp. † Anna Ger­tych, lat 88 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Piotr Pokrzy­wiak, lat 55 z ul. Podwale;
  • śp. † Sta­ni­sław Klam­ka, lat 88 z ul. Poznańskiej;
  • śp. † Nadzie­ja Bory­sow­ska, lat 65 z ul. Dębowej.

  Wiecz­ny odpoczynek …