II NIEDZIELA ZWYKŁA

II NIEDZIELA ZWYKŁA
15 STYCZNIA 2023 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Przy­po­mi­na­my, że pod­czas trwa­ją­cej kolę­dy, od ponie­dział­ku do piąt­ku nie ma Mszy św. o godz. 1700 i 1800. Zapra­sza­my na codzien­ną Eucha­ry­stię o godz. 700.
   
 3. W naj­bliż­szą śro­dę –18 stycz­nia, roz­po­czy­na się w całym Koście­le Tydzień Modlitw o Jed­ność Chrze­ści­jan, w tym roku pod hasłem: „Czyń­cie dobro; szu­kaj­cie spra­wie­dli­wo­ści” ( por. Iz 1, 17 ). Pro­śmy gor­li­wie o zjed­no­cze­nie wszyst­kich wyznaw­ców Chry­stu­sa.
   
 4. Przy­po­mi­na­my, że w naj­bliż­szą sobo­tę – 21 stycz­nia, pod­czas Mszy św. o godz. 1800 oraz po Eucha­ry­stii, kon­cert kolęd w wyko­na­niu zna­ne­go u nas zespo­łu „Can­tus” z Lesz­na pod kie­row­nic­twem Pana Toma­sza Sowiń­skie­go. Ser­decz­nie zapra­sza­my!
   
 5. Porzą­dek kolę­dy na naj­bliż­szy tydzień: 
  • Ponie­dzia­łek – 16.01
   1. ks. – Sta­ro­miej­ska, Waw­rzec­kie­go, Hirsz­fel­da, Mała
   2. ks. – Tylna
  • Wto­rek – 17.01
   1. ks. – Armii Polskiej
  • Śro­da – 18.01
   1. ks. – Gło­gow­ska 41 i 43
   2. ks. – Gło­gow­ska 35, 37, 39
  • Czwar­tek – 19.01
   1. ks. – Gło­gow­ska 2–36 parzyste
   2. ks. – Gło­gow­ska 33, Mic­kie­wi­cza, Racławicka
  • Pią­tek – 20.01
   1. ks. – Włod­ków, Hawrysza
   2. ks. – Gło­gow­ska 1–31 nieparzyste
  • Sobo­ta – 21.01
   1. ks. – Zamen­ho­fa, Gło­gow­ska 44
   2. ks. – Gło­gow­ska 40, 42
     
 6. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Sabi­na Kro­pacz, lat 76, ul. Kościuszki;
  • śp. † Piotr Trzó­sło, lat 50, ul. Sienkiewicza;
  • śp. † Andrzej Sysiak, lat 68.

  Wiecz­ny odpoczynek…


OGLOSZENIA