Intencje Mszalne (15–22.01.2023)

Sobo­ta 14.01.2023
0700
† Zofia URBANIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Roman, Hali­na, Hen­ryk KŁAK; † Marian­na CZERW; † z rodziny

Nie­dzie­la 15.01.2023
0700
 • † Mie­czy­sław KŁÓDKOWSKI; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa SŁONECKA–KALISTER (od sio­stry z rodziną)
 
0900
 • † z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
   
 • † Wła­dy­sła­wa DUL–LEWICKA (od kole­żan­ki Marii)
 
1030
 • † Hele­na KUCHARSKA; † z rodzin: KUCHARSKICH, JARUGÓW
   
 • † Felik­sa ZAKRZEWSKA – 60 r. śm.; † Anto­ni ZAKRZEWSKI; † Kazi­mie­ra, Ire­na, Maria, Józef, Marcjanna
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Edy­ty w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB dla niej i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Krzysz­tof FURTAK (od Danie­la i Anny Wią­cek z rodziną)

Ponie­dzia­łek 16.01.2023
0700
† Maria WILKIEWICZ (od Stra­ży Honorowej)


Wto­rek 17.01.2023
0700
† Anie­la – z oka­zji uro­dzin (od męża, dzie­ci i wnuków)


Śro­da 18.01.2023
0700
† człon­ki­nie i zela­tor­kę Róży V, oraz o zdro­wie i siły dla Marii POJASEK 


Czwar­tek 19.01.2023
0700
† Krzysz­tof IDZIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Pią­tek 20.01.2023
0700
† Bro­ni­sła­wa CZOP (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Sobo­ta 21.01.2023
0700
† Anie­la, Rynald DYLEWSCY (od wnuków)
 
1800
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Karo­la w 32 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., Dary Ducha Świę­te­go i wszel­kie potrzeb­ne łaski

Nie­dzie­la 22.01.2023
0700
 • † Jerzy CHRYSTMAN
   
 • † dziad­ko­wie z rodzin: OWCZARCZAK, JĘDRYCZKA, MARCINIAK, POHL; † Sta­ni­sła­wa, Kazi­mie­ra WALCZAK
 
0900
 • † Michał KORYLAK – 6 r. śm.; † Jan, Anna KORYLAK
   
 • † Boże­na PAWLAK – 2 r. śm.
 
1030
 • † Jan CZOŁOWSKI – 5 r. śm.
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 11 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Księ­dza Pro­bosz­cza Hen­ry­ka z oka­zji imie­nin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie, Dary Ducha Świę­te­go w jego kapłań­skiej posłudze
 
1600
† Fran­ci­szek, Olga, Kry­sty­na GOŁĘBIOWSCY; † Tekla, Anto­ni BŁASZCZYSZYN
 
1800
† Józef GRABOWSKI – 17 r. śm.; † Fran­cisz­ka, Zbigniew

MSZAL I KRZYZ