Intencje Mszalne (08–15.01.2023)

Nie­dzie­la 08.01.2023
0700
 • † Krzysz­tof FURTAK (od rodzi­ny Wią­cek Andrze­ja i Kry­sty­ny z rodzi­ną)
   
 • † Domi­nik ZARZYCKI – 25 r. śm.
 
0900
 • † Ste­fa­nia, Adolf KOLMAN (od sąsia­dów Ali­cji i Jerze­go)
   
 • † Geno­we­fa, Józef CHYB; † Wła­dy­sław, Fran­cisz­ka ŚLUSARCZYK
 
1030
 • † Kazi­mie­ra, Michał MICHALEWICZ; † Tade­usz WĘCŁAWEK; † z rodzin: MICHALEWICZ, ZAKRZEWSKICH
   
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Bro­ni­sła­wa w 70 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1600
† Sta­ni­sła­wa, Alek­san­dra, Anna, Cze­sław NOWAK
 
1800
† Alek­san­dra, Rafał, Jan MATEJA; † z rodzin: MATEJÓW, LEJÓW

Ponie­dzia­łek 09.01.2023
0700
 • † Cze­sła­wa RODZIEWICZ (od uczest­ni­ków pogrze­bu)
   
 • † Maria, Anto­ni ZAWISCY


Wto­rek 10.01.2023
0700
† Sta­ni­sław ĆWIK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Śro­da 11.01.2023
0700
† Hali­na STAŃCZUK (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Czwar­tek 12.01.2023
0700
† Maria WILKIEWICZ (od Róży III)


Pią­tek 13.01.2023
0700
 • Wyna­gra­dza­ją­ca za wyrzą­dzo­ne krzyw­dy Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakra­men­cie
   
 • † Jerzy, Elż­bie­ta KORECCY


Sobo­ta 14.01.2023
0700
† Zofia URBANIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1800
† Roman, Hali­na, Hen­ryk KŁAK; † Marian­na CZERW; † z rodziny

Nie­dzie­la 15.01.2023
0700
 • † Mie­czy­sław KŁÓDKOWSKI; † z rodzi­ny
   
 • † Geno­we­fa SŁONECKA–KALISTER (od sio­stry z rodziną)
 
0900
 • † z rodzin: MARCINKIEWICZ, STEFANOWICZ
   
 • † Wła­dy­sła­wa DUL–LEWICKA (od kole­żan­ki Marii)
 
1030
 • † Hele­na KUCHARSKA; † z rodzin: KUCHARSKICH, JARUGÓW
   
 • † Felik­sa ZAKRZEWSKA – 60 r. śm.; † Anto­ni ZAKRZEWSKI; † Kazi­mie­ra, Ire­na, Maria, Józef, Marcjanna
 
1200
Dzięk­czyn­no – bła­gal­na w int. Edy­ty w 50 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog., zdro­wie i opie­kę MB dla niej i całej rodziny
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Krzysz­tof FURTAK (od Danie­la i Anny Wią­cek z rodziną)

MSZAL I KRZYZ