Intencje Mszalne (07–14.01.2024)


Nie­dzie­la 07.01.2024
0700
 • † Cze­sław KOŹLIK – 33 r. śm.; † Mal­wi­na KOŹLIK
   
 • † Piotr TRZUSŁO – 1 r. śm
 
0900
 • † Cze­sła­wa, Hen­ryk, Andrzej KRÓL
   
 • † Bole­sław SIWIELA – 12 r. śm.; † Pau­li­na, Jan SIWIELA; † Elż­bie­ta WESOŁOWSKA
 
1030
 • † Dio­ni­zy ŁUSZCZAK
   
 • † Jani­na CZERNIAK – 15 r. śm.; † Ste­fan, Sta­ni­sław, Tadeusz
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Jaku­ba GŁOWACKIEGO w 18 r. uro­dzin, z proś­bą o Boże błog. i dary Ducha Świę­te­go w doro­słym życiu
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża I
 
1800
† Józef PILARCZYK (od wnu­ków Andrze­ja i Mar­ka z rodzinami)

Ponie­dzia­łek 08.01.2024
0700
Wyna­gra­dza­ją­ca za wszyst­kie znie­wa­gi wyrzą­dzo­ne Panu Jezu­so­wi w Naj­święt­szym Sakramencie


Wte­rek 09.01.2024
0700
† Sta­ni­sław PASTERZAK – 29 r. śm.


Śro­da 10.01.2024
0700
† Zdzi­sław MIKIEL (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Czwar­tek 11.01.2024
0700
 • Mar­ga­ret­ka
   
 • † Józef PILARCZYK (od rodzi­ny Siep­ków z Tuliszkowa)


Pią­tek 12.01.2024
0700
† Geno­we­fa FLESZMAN (od uczest­ni­ków pogrzebu)


Sobo­ta 13.01.2024
0700
† Jani­na, Gra­ży­na, Cze­sław, Wła­dy­sław DZIESZKOWSCY

 
1800
† Roman, Alfre­da KŁAK; † Hali­na, Hen­ryk; † z rodziny


Nie­dzie­la 14.01.2024
0700
† Domi­nik ZARZYCKI – 26 r. śm.
 
0900
† Kry­sty­na FRĄCZKIEWICZ – 25 r. śm.; † Mie­czy­sław, Ste­fa­nia FRĄCZKIEWICZ
 
1030
† Hele­na KUCHARSKA; † Mariusz KUCHARSKI; † z rodzin: KUCHARSKICH, JARUGÓW
 
1200
Za Para­fian
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Aga­ta TWARÓG – 1 r. śm.; † z rodzin: CHARUŻYN, SZYMKOWIAK

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne