IV NIEDZIELA ADWENTU

IV NIEDZIELA ADWENTU
22 GRUDNIA 2019 ROKU

 1. W jutrzej­szy ponie­dzia­łek o godz. 1700 ostat­nie w tym roku Rora­ty. Dla naj­gor­liw­szych dzie­ci roz­da­ne zosta­ną oko­licz­no­ścio­we pamiąt­ki zwią­za­ne z udzia­łem w tym nabożeństwie. 
 2. Nato­miast jutro przed połu­dniem odwie­dzi­ny cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie, na Świę­ta przy­stą­pić do Sakra­men­tów Świę­tych. Adre­sy tych cho­rych pro­si­my zgła­szać w zakrystii. 
 3. W Wigi­lię – 24 grud­nia będzie spra­wo­wa­na tyl­ko Msza św. poran­na o godz. 700.
 4. Mszą św. o pół­no­cy zwa­ną Paster­ką, powi­ta­my Nowo Naro­dzo­ne Boże Dzie­cię Jezus. 
 5. W pierw­szy Dzień Boże­go Naro­dze­nia nie będzie ran­nej Mszy św. o godz. 700. Pozo­sta­łe będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 – z uro­czy­stym udzie­le­niem Sakra­men­tu Chrztu św. oraz o godz. 1800.
 6. W dru­gi Dzień Boże­go Naro­dze­nia – Św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka, Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. Tra­dy­cyj­nie ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na potrze­by nasze­go Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go i Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar! 
 7. W Świę­ta Boże­go Naro­dze­nia gościć będzie­my z posłu­gą dusz­pa­ster­ską Księ­dza Wik­to­ra Troj­na­ra, nasze­go byłe­go wika­riu­sza a obec­nie stu­den­ta Kato­lic­kie­go Uni­wer­sy­te­tu Lubelskiego. 
 8. W pią­tek – 27 XII Świę­to św. Jana Apo­sto­ła i Ewan­ge­li­sty. Pod­czas Mszy św. o godz. 700; 1700 i 1800 poda­nie wier­nym do spo­ży­cia pobło­go­sła­wio­ne­go wina w dzień św. Jana. 
 9. Tak­że w pią­tek o godz. 1900 w naszym koście­le tra­dy­cyj­ny Kon­cert Bożo­na­ro­dze­nio­wy pt. „Raduj Się Świe­cie, Przy­szedł Pan” w wyko­na­niu nauczy­ciel­skie­go Zespo­łu „Pro Bono” i Zespo­łu „Big Band” Domu Kul­tu­ry w Górze oraz zapro­szo­nych Gości. Ser­decz­nie zapra­sza­my wszyst­kich chęt­nych! Jed­no­cze­śnie infor­mu­je­my, że przy wyj­ściu z kościo­ła są do naby­cia po 30 zł. pły­ty DVD z kon­cer­tem ubiegłorocznym.
  Ze wzglę­du na kon­cert, wyjąt­ko­wo Msze św. o godz. 1700 i 1800 będą spra­wo­wa­ne w kapli­cy NMP Nie­usta­ją­cej Pomocy.
 10. W przy­szłą nie­dzie­lę – Świę­to Świę­tej Rodzi­ny z Naza­re­tu – Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Stąd Msza św. o godz. 1200 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Domo­we­go Kościo­ła. Nato­miast Eucha­ry­stia o godz. 1600 w inten­cji Akcji Katolickiej. 
 11. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia ostat­nie świe­ce wigi­lij­ne Cari­ta­su a tak­że kalen­da­rze naszej Para­fii oraz świą­tecz­ne kartki. 
 12. Nato­miast w zakry­stii może­my jesz­cze zaopa­trzyć się w opłat­ki wigi­lij­ne, z któ­rych dochód zosta­nie prze­zna­czo­ny na insta­la­cję sygna­li­za­cji prze­ciw­po­ża­ro­wej w naszym koście­le. Bóg zapłać za wszyst­kie w tym roku zło­żo­ne z tej oka­zji ofia­ry. Bóg zapłać Para­fia­nom, któ­rzy pod­ję­li się tru­du roz­no­sze­nia opłat­ków do naszych domów! 
 13. Zachę­ca­my do włą­cze­nia się w Apo­sto­lat Modli­twy „Dwu­nast­ka” poprzez codzien­ną modli­twę jed­nym krót­kim tek­stem w inten­cji: o powo­ła­nia kapłań­skie zakon­ne i misyj­ne oraz za powo­ła­nych. Chęt­ne oso­by pro­si­my o kon­takt z duszpasterzami. 
 14. W nie­dzie­lę – 12 stycz­nia o godz. 1330 w restau­ra­cji „Ros­set­te” odbę­dzie się świą­tecz­ne spo­tka­nie naszych Grup Para­fial­nych. Pro­si­my o zapi­sy u Zelatorek.