IV NIEDZIELA ADWENTU

IV NIEDZIELA ADWENTU
20 GRUDNIA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 2. Zapra­sza­my do udzia­łu w ostat­nich Mszach świę­tych rorat­nich, któ­re są spra­wo­wa­ne o godz. 1700. W śro­dę, na zakoń­cze­nie Rorat, naj­gor­liw­sze dzie­ci otrzy­ma­ją spe­cjal­ne pamiąt­ki.
   
 3. W zakry­stii może­my jesz­cze się zaopa­trzyć w opłat­ki i kalen­da­rze para­fial­ne. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry, któ­re są prze­zna­czo­ne na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze!
   
 4. Bóg zapłać wszyst­kim, któ­rzy przy­łą­czy­li się do adwen­to­wej akcji Cari­tas „Adwent? Tak. Poma­gam!”, prze­ka­zu­jąc żyw­ność dla naj­bar­dziej potrze­bu­ją­cych.
   
 5. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę będzie­my mogli w naszym koście­le sko­rzy­stać z Sakra­men­tu Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800
   
 6. Kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na w tym tygo­dniu tyl­ko we wto­rek.
   
 7. W Wigi­lię – 24 grud­nia będzie spra­wo­wa­na tyl­ko Msza św. poran­na o godz. 700.
   
 8. Nowo Naro­dzo­ne Boże Dzie­cię Jezus powi­ta­my Mszą św. zwa­ną Paster­ką. Ze wzglę­du na limi­ty ilo­ści osób uczest­ni­czą­cych w nabo­żeń­stwach, w tym roku, w naszym koście­le będą dwie Paster­ki – o godz. 2200 i 2400. Jeże­li limit będzie prze­kro­czo­ny pro­szę się liczyć z udzia­łem na zewnątrz świą­ty­ni.
   
 9. W pierw­szy Dzień Boże­go Naro­dze­nia nie będzie poran­nej Mszy św. o godz. 700. Pozo­sta­łe będą spra­wo­wa­ne o godz. 900; 1030; 1200; 1600 – z uro­czy­stym udzie­le­niem Sakra­men­tu Chrztu św. oraz o godz. 1800
   
 10. W dru­gi Dzień Boże­go Naro­dze­nia – św. Szcze­pa­na, pierw­sze­go męczen­ni­ka. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę. Tra­dy­cyj­nie ofia­ry, któ­re zło­ży­my na tacę prze­zna­czo­ne są na potrze­by nasze­go Metro­po­li­tal­ne­go Wyż­sze­go Semi­na­rium Duchow­ne­go i Papie­skie­go Wydzia­łu Teo­lo­gicz­ne­go we Wro­cła­wiu.. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 11. W przy­szłą nie­dzie­lę – Świę­to Świę­tej Rodzi­ny z Naza­re­tu – Jezu­sa, Maryi i Józe­fa. Msza św. o godz. 1600 będzie spra­wo­wa­na w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 12. Zain­te­re­so­wa­nych narze­czo­nych infor­mu­je­my, że zawie­szo­ne Nauki Przed­mał­żeń­skie pla­nu­je­my wzno­wić, o ile sytu­acja na to pozwo­li, od nie­dzie­li – 17 stycz­nia.
   
 13. Zgod­nie z suge­stia­mi Kurii Wro­cław­skiej, infor­mu­je­my, że w naszej Para­fii „kolę­da” będzie mia­ła inny cha­rak­ter niż dotych­czas. Ze wzglę­du na zacho­wa­nie ostroż­no­ści kapła­ni nie będą odwie­dzać nas w domach. Pla­nu­je­my jed­nak kolę­do­we spo­tka­nia w koście­le pod­czas Mszy św. spra­wo­wa­nych w inten­cji Rodzin z poszcze­gól­nych ulic. Szcze­gó­ły poda­my w przy­szłą nie­dzie­lę.
   
 14. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Ryszard Hołow­nia, lat 67 z ul. Mickiewicza;
  • śp. † Ire­na Żywic­ka, lat 85 z ul. Podwale;
  • śp. † Anie­la Dylew­ska, lat 85 z ul. Podwale;
  • śp. † Rena­ta Gaj­da, lat 56 z ul. Ściegiennego;
  • śp. † Ryszard Ćwir­ko, lat 82 prze­by­wa­ją­cy ostat­nio w hospi­cjum.
   Wiecz­ny odpoczynek…