III NIEDZIELA ADWENTU

III NIEDZIELA ADWENTU
17 GRUDNIA 2023 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, w Imię Boże roz­po­czy­na­my tego­rocz­ne Reko­lek­cje Adwen­to­we, któ­re popro­wa­dzi Ksiądz Wik­tor Troj­nar – nasz były wika­riusz a obec­nie stu­dent pra­wa na Kato­lic­kim Uni­wer­sy­te­cie Lubel­skim. Księ­dzu Reko­lek­cjo­ni­ści życzy­my obfi­to­ści Darów Ducha Świę­te­go. Nauki na roz­po­czę­cie Reko­lek­cji pod­czas każ­dej dzi­siej­szej Mszy św. W ponie­dzia­łek, wto­rek i śro­dę nauki reko­lek­cyj­ne pod­czas Mszy św. o godz. 900, 1630 – Rora­ty i 1800. Mło­dzież naszej Para­fii, a szcze­gól­nie przy­go­to­wu­ją­cą się do Sakra­men­tu Bierz­mo­wa­nia zapra­sza­my na reko­lek­cyj­ną kate­che­zę w ponie­dzia­łek o godz. 1900. Na zakoń­cze­nie Reko­lek­cji – w śro­dę 20 grud­nia, będzie­my mogli przy­stą­pić do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia, rano od godz. 800 – 930 i po połu­dniu od godz. 1600 – 1800. Ofia­ry, któ­re zło­ży­my w śro­dę na tacę, prze­zna­czo­ne są na potrze­by Księ­dza Reko­lek­cjo­ni­sty. Z góry Jego Imie­niem, Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Mary­ja.
   
 3. W śro­dę przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych, któ­rzy chcie­li­by oka­zjo­nal­nie – na Świę­ta przy­stą­pić do Sakra­men­tów Świę­tych. Adre­sy tych osób pro­si­my zgła­szać w zakry­stii.
   
 4. Zapra­sza­my w ostat­nim tygo­dniu adwen­tu do licz­ne­go udzia­łu w Rora­tach, któ­re są spra­wo­wa­ne w cza­sie Reko­lek­cji o godz. 1630 a w czwar­tek i pią­tek o godz. 1700. W pią­tek – na zakoń­cze­nie Rorat, dla naj­gor­liw­szych dzie­ci roz­da­nie oko­licz­no­ścio­wych pamią­tek.
   
 5. Kolej­ny raz przy­po­mi­na­my, że w przy­szłą – IV Nie­dzie­lę Adwen­tu przy­pa­da Wigi­lia Boże­go Naro­dze­nia. Z tej racji za tydzień nie będzie Mszy świę­tych o godz. 1600 i 1800.
   
 6. W następ­ną nie­dzie­lę – 24 grud­nia, Mszą świę­tą o pół­no­cy zwa­ną Paster­ką powi­ta­my nowo naro­dzo­ne Boże Dzie­cię Jezus.
   
 7. W minio­nym tygo­dniu zakoń­czy­li­śmy roz­pro­wa­dza­nie w naszych domach opłat­ków wigi­lij­nych. W opłat­ki może­my zaopa­try­wać się jesz­cze w zakry­stii. Bóg zapłać za skła­da­ne z tej racji ofia­ry!
   
 8. Przy wyj­ściu z kościo­ła do naby­cia świe­ce Cari­ta­su. Wspie­ra­my w ten spo­sób Wigi­lij­ne Dzie­ło Pomo­cy Dzie­ciom, któ­re jak co roku orga­ni­zu­je Cari­tas Pol­ska. Bóg zapłać za włą­cze­nie się w tę ini­cja­ty­wę!
   
 9. W tym tygo­dniu kan­ce­la­ria para­fial­na będzie czyn­na tyl­ko we wto­rek i czwar­tek. W sobo­tę kan­ce­la­ria nie­czyn­na.
   
 10. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. † Jadwi­ga Ćwik, lat 63 z ul. Głogowskiej;
  • śp. † Wan­da Heryng, lat 76 z ul. Gło­gow­skiej.
    
   Ostat­nio ode­szli tak­że do Pana kapła­ni, któ­rzy posłu­gi­wa­li w naszej Para­fii jako neoprezbiterzy:
  • śp. † Ks. Robert Stra­wiń­ski – wika­riusz w naszej para­fii od 1996 r. a pocho­wa­ny 29 listo­pa­da w Nowej Rudzie;
  • † Marek Plu­sko­ta – wika­riusz w naszej Para­fii od 1982 roku a ostat­nio pro­boszcz w Para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Polko­wi­cach, a któ­re­go pogrzeb odbę­dzie się w naj­bliż­szy wto­rek o godz. 1200 w Polko­wi­cach.
   Wiecz­ny odpoczynek…
OGŁOSZENIA NIEDZIELA