Intencje Mszalne (17–24.12.2023)

Nie­dzie­la 17.12.2023
0700

† Sewe­ry­na MICHALSKA – 20 r. śm.

 
0900
 • † Józef, Hele­na GOŁUCH
   
 • † Teo­dor, Jerzy, Marian, Ire­ne­usz, Maria
 
1030
 • † Ryszard POPŁAWSKI – 11 r. śm.
   
 • † Urszu­la, Michał KORYLAK
 
1200
† Maria, Jan PTAK; † z rodziny 
 
1600
Za Ojczy­znę, Ojca Świę­te­go Fran­cisz­ka i Rodzi­nę Radia Maryja
 
1800
† Kazi­mierz SPALIK – 16 r. śm.

Ponie­dzia­łek 18.12.2023
0700
† Grze­gorz DĘBOWSKI (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
09sup>00
† Anna NIECKARZ – 25 r. śm.; † Maria, Sta­ni­sław, Grze­gorz, Tade­usz NIECKARZ
 
1630
† Józef PILARCZYK (od cór­ki Danu­ty z rodziną)
 
1800
O Boże błog., zdro­wie i wia­rę dla dzie­ci i wnuków


Wto­rek 19.12.2023
0700
† Urszu­la KORYLAK (od Ryszar­da Kokoc­kie­go z rodziną)
 
09sup>00
† Maria, Sta­ni­sław SPIEĆ; † Jani­na, Roman, Marian BOŻYM; † Alfred KROPA; † rodzi­ce i rodzeństwo
 
1630
† Kazi­mierz GÓRSKI – 20 r. śm.
 
1800
† Euge­niusz MŁYNARSKI

Śro­da 20.12.2023
0700
† Piotr DYC (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
09sup>00
† Jan WYDRA – 6 r. śm.
 
1630
Dziękczynno–błagalna w int. Mał­go­rza­ty PERZYŃSKIEJ, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski i opie­kę MB
 
1800
† Józef PILARCZYK (od cór­ki Józe­fy z rodziną)


Czwar­tek 21.12.2023
0700
† Zofia NAJDA (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† rodzi­ce: Michał, Karo­li­na SAMARDAK; † dziad­ko­wie: Leon, Hele­na KLISOWSCY
 
1800
† Maria, Jaro­sław HRYNDA; † rodzi­ce i rodzeń­stwo z obu stron

Pią­tek 22.12.2023
0700
† Jani­na POKRZYWNIAK (od uczest­ni­ków pogrzebu)
 
1700
† Sta­ni­sław BORYSOWSKI – 15 r. śm.; † z rodzin: KOWALCZYKÓW, GROBELNYCH
 
1800
† Albert BORYSEWICZ – 2 r. śm.; † Mal­wi­na BORYSEWICZ – 2 r. śm.


Sobo­ta 23.12.2023
0700
† Hele­na MADANY (od uczest­ni­ków pogrzebu)

 
1800
 

Nie­dzie­la 24.12.2023
0700

† Józef PILARCZYK (od rodzi­ny Kaweckich)

 
0900
 • † Tomasz KOWAL – 7 r. śm.
   
 • † Józe­fa ŁUPKOWSKA – 48 r. śm.; † Edward BODERA – 8 r. śm.; † z rodzin: ŁUPKOWSKICH, BODERA, KRAWCZYK
 
1030
 • † Jan GAJOWCZYK – 7 r. śm.; † Jani­na, Sta­ni­sław GAJOWCZYK; † Tere­sa MAŁECKA
   
 • † Sta­ni­sła­wa, Niko­dem, Bar­ba­ra, Józef PAPIEROWSCY
 
1200
 • † Jadwi­ga, Alek­san­der DUL; † z rodzi­ny
   
 • † Sta­ni­sław, Ewa KOLBUSZ
 
2400
 • Za Para­fian
   
 • O Boże błog. i potrzeb­ne łaski dla Dawi­da PERZYŃSKIEGO w doro­słej dro­dze życia
   
 • † Ire­na, Marian GAJDOWIE; † Sta­ni­sław ZDANOWICZ

MSZAL I KRZYZ - Intencje Mszalne