IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
3 MAJA 2020 ROKU

 1. Dzi­siaj z racji pierw­szej nie­dzie­li mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakramentu. 
 2. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę o godz. 1200 Msza św. za Ojczyznę. 
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych. Oso­by, któ­re pozo­sta­ją w domu pro­szo­ne są by nadal modli­ły się tymi samy­mi tajem­ni­ca­mi co w kwietniu. 
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie! Jed­no­cze­śnie z rado­ścią infor­mu­je­my, że nasza Para­fia otrzy­ma­ła dota­cję w kwo­cie 40 000 zł. z budże­tu Dol­no­ślą­skie­go Woje­wódz­kie­go Kon­ser­wa­to­ra Zabyt­ków we Wro­cła­wiu na reno­wa­cję ołta­rza bocz­ne­go św. Anny Samo­trzeć. Kon­ser­wa­cji w eta­pie I zosta­ną pod­da­ne ele­men­ty już zabra­ne do warsztatu. 
 5. Zachę­ca­my do udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem. W dni powsze­dnie, w trak­cie „Majów­ki” modli­my się supli­ka­cja­mi o wstrzy­ma­nie pan­de­mii koro­no­wi­ru­sa i o potrzeb­ny deszcz dla naszej zie­mi. Nato­miast pod­czas nie­dziel­nych Mszy św. supli­ka­cja­mi modli­my się „na dzięk­czy­nie­nie” po Komu­nii św. a w pierw­sze nie­dzie­le mie­sią­ca, tak jak dzi­siaj, pod­czas adoracji. 
 6. W tym tygo­dniu, w czwar­tek – pierw­szy mie­sią­ca, cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 ofia­ro­wa­na jest o powo­ła­nia. W Tygo­dniu Modli­twy o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go, szcze­gól­nie dzię­ku­je­my podej­mu­ją­cym tę inten­cję w Apo­sto­la­tach Modli­twy „Dwu­nast­ka” i „Mar­ga­ret­ka”!
 7. W pią­tek – 8 V, Uro­czy­stość św. Sta­ni­sła­wa bpa i m. Głów­ne­go Patro­na Pol­ski. W ten dzień o godz. 1800 zbio­ro­wa Msza św. wypo­min­ko­wa za zmarłych. 
 8. Kan­ce­la­ria para­fial­na wzna­wia swo­je godzi­ny urzę­do­wa­nia. Na razie czyn­na jest we wtor­ki i czwart­ki od godz. 1600 – 1800; w sobo­ty pozo­sta­je zamknięta. 
 9. W obec­nej sytu­acji pan­de­mii, przy­go­to­wa­nie narze­czo­nych do Sakra­men­tu Mał­żeń­stwa w naszej archi­die­ce­zji pro­wa­dzo­ne będzie poprzez komu­ni­ka­to­ry inter­ne­to­we. Peł­ny cykl kate­chez przed­mał­żeń­skich roz­pocz­nie się 11 maja o godz. 1900. Zapi­sy narze­czo­nych będą się odby­wać wyłącz­nie przez for­mu­larz inter­ne­to­wy na stro­nie: www.archidiecezja.wroc.pl/narzeczeni.
 10. Księ­ża pocho­dzą­cy z Węgliń­ca, tak jak śp. Ks. Sta­ni­sław Chło­pec­ki, któ­rzy zwy­kle przy­jeż­dża­li na Mszę św. imie­ni­no­wą swo­je­go Kra­ja­na, infor­mu­ją, że w tym roku nie przy­bę­dą. Zapew­nia­ją o swo­jej modli­twie za pierw­sze­go pro­bosz­cza Para­fii św. Faustyny. 
 11. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szli: śp. + Ane­ta Płu­chow­ska z ul. Poznań­skiej oraz + Edward Bachorz z ul. Leśnej. Wiecz­ny odpoczynek…