IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
25 KWIETNIA 2021 ROKU

 1. Dzi­siej­szą nie­dzie­lą Dobre­go Paste­rza, roz­po­czy­na­my Tydzień Modlitw o Powo­ła­nia do Kapłań­stwa i Życia Kon­se­kro­wa­ne­go pod hasłem: „Zgro­ma­dze­ni na Świę­tej Wie­cze­rzy”. Chciej­my jak naj­gor­li­wiej pro­sić Pana Boga o nowych sza­fa­rzy Jego Sakra­men­tów i tych, któ­rzy będą prze­po­wia­dać Jego Sło­wo! Jed­no­cze­śnie ser­decz­nie dzię­ku­je­my za sto­wa­rzy­szo­nych w naszej Para­fii w Gru­pach Modli­tew­nych: Apo­stol­stwo „Dwu­nast­ka” i „Mar­ga­ret­ka”, któ­rzy wspie­ra­ją swo­ją modli­twą – nas kapła­nów! Bóg zapłać za ten nie­oce­nio­ny Dar!
   
 2. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Akcji Kato­lic­kiej.
   
 3. Rodzi­ców dzie­ci komu­nij­nych pro­si­my o zapi­sy­wa­nie się po dzi­siej­szych Mszach św. na ter­mi­ny spo­tkań dusz­pa­ster­skich, któ­re pod­su­mu­ją przy­go­to­wa­nie do Uro­czy­sto­ści I Spo­wie­dzi i Komu­nii Świę­tej.
   
 4. W czwar­tek – 29 kwiet­nia, Dzień Męczeń­stwa Ducho­wień­stwa Pol­skie­go w cza­sie II woj­ny świa­to­wej obcho­dzo­ny w rocz­ni­cę wyzwo­le­nia obo­zu kon­cen­tra­cyj­ne­go w Dachau.
   
 5. W tym tygo­dniu przy­pa­da I sobo­ta mie­sią­ca. Przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec.
   
 6. W sobo­tę – 1 maja, cho­rych z Sakra­men­ta­mi odwie­dzi Ksiądz Nor­bert; nato­miast Ksiądz Łukasz uczy­ni to w następ­ną sobo­tę – 8 maja.
   
 7. Od naj­bliż­szej sobo­ty przez cały maj o godz. 1730 przed wysta­wio­nym Naj­święt­szym Sakra­men­tem Nabo­żeń­stwo z Lita­nią Lore­tań­ską do NMP.
   
 8. W przy­szłą nie­dzie­lę o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 9. Za tydzień, ofia­ry któ­re zło­ży­my na tacę, tra­dy­cyj­nie w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Z góry Bóg zapłać za każ­dy dar!
   
 10. Trwa­my w litur­gicz­nym Okre­sie Wiel­ka­noc­nym, w któ­rym jeste­śmy zobo­wią­za­ni dru­gim i trze­cim Przy­ka­za­niem Kościel­nym: przy­naj­mniej raz w roku spo­wia­dać się oraz przy­naj­mniej raz w roku, w cza­sie wiel­ka­noc­nym przy­jąć Komu­nię św. Przy­po­mi­na­my, że w naszym koście­le oka­zja do Sakra­men­tu Poku­ty i Pojed­na­nia jest zawsze w trak­cie nie­dziel­nych Mszy św. a w dni powsze­dnie kwa­drans przed Eucha­ry­stią.
   
 11. Zachę­ca­my do obej­rze­nia dro­gą inter­ne­to­wą bar­dzo waż­ne­go pre­mie­ro­we­go fil­mu pt. „Wyrok na Nie­win­nych”, któ­ry odsła­nia burz­li­we kuli­sy pro­ce­su, któ­ry prze­są­dził o lega­li­za­cji w Sta­nach Zjed­no­czo­nych abor­cji, oraz dema­sku­je meto­dy, jaki­mi posłu­ży­li się akty­wi­ści abor­cyj­ni chcą­cy wywrzeć pre­sję na sędziów. Szcze­gól­nie zachę­ca­my do obej­rze­nia rodzi­ców wraz z dora­sta­ją­cy­mi dzieć­mi. Dla chęt­nych, do odbio­ru w zakry­stii oraz kan­ce­la­rii para­fial­nej akty­wa­cyj­ny vocher inter­ne­to­wy.
   
 12. Tego­rocz­nych Matu­rzy­stów wraz z bli­ski­mi zapra­sza­my na Mszę św., któ­ra będzie spra­wo­wa­na w ich inten­cji, w świą­tecz­ny ponie­dzia­łek – 3 maja o godz. 1200.
   
 13. Zapi­sa­nych na majo­wy wyjazd w Biesz­cza­dy infor­mu­je­my, że wią­żą­ce decy­zje zosta­ną pod­ję­te w tym tygo­dniu o któ­rych poin­for­mu­je­my w przy­szłą nie­dzie­lę.
   
 14. W tym tygo­dniu do wiecz­no­ści odeszli: 
  • śp. + Jaro­sław Kra­wiec, lat 84 z ul. Podwale;
  • śp. + Walen­ty Row­ba, lat 78 z Kruszyńca;
  • śp. + Roman Jan­du­ła, lat 66 z ul. Modrze­wio­wej.
   Wiecz­ny odpoczynek…