III NIEDZIELA WIELKANOCNA

III NIEDZIELA WIELKANOCNA
1 MAJA 2022 ROKU

 1. W dzi­siej­szą nie­dzie­lę, pierw­szą mie­sią­ca, w łącz­no­ści z każ­dą Mszą św. ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu.
   
 2. Tra­dy­cyj­nie trze­cia nie­dzie­la wiel­ka­noc­na to z woli Ojca Świę­te­go Nie­dzie­la Biblij­na, któ­ra roz­po­czy­na Tydzień Biblij­ny, w tym roku prze­ży­wa­ny pod hasłem: „Jezus sta­nął pośród nich i rzekł: «Pokój wam»”. (por. Łk 24, 36). Zachę­ca­my do inten­syw­niej­szej lek­tu­ry Pisma Świę­te­go i oso­bi­stej reflek­sji nad Sło­wem Bożym.
   
 3. Dzi­siaj o godz. 1600 Msza św. w inten­cji Róży V a następ­nie Zmia­na Tajem­nic Różań­co­wych.
   
 4. Ofia­ry, któ­re dzi­siaj skła­da­my na tacę, jak zawsze w pierw­szą nie­dzie­lę mie­sią­ca, prze­zna­czo­ne są na pro­wa­dzo­ne w naszej Para­fii pra­ce gospo­dar­cze. Bóg zapłać za ofiar­ność i zro­zu­mie­nie!
   
 5. Od dzi­siaj zachę­ca­my do licz­ne­go udzia­łu w Nabo­żeń­stwach Majo­wych, któ­re są spra­wo­wa­ne codzien­nie przed Naj­święt­szym Sakra­men­tem o godz. 1730. Dla dzie­ci przy­go­to­wa­na jest spe­cjal­na ukła­dan­ka.
   
 6. We wto­rek – 3 maja, Uro­czy­stość NMP Kró­lo­wej Pol­ski. Msze św. będą spra­wo­wa­ne jak w każ­dą nie­dzie­lę, czy­li o godz. : 700; 900; 1030; 1200 – za Ojczy­znę; 1600 i 1800.
   
 7. Rodzi­ców dzie­ci przy­go­to­wu­ją­cych się do I Spo­wie­dzi i Komu­nii św. zapra­sza­my w naj­bliż­szą śro­dę – 4 maja o godz. 1900 do nasze­go kościo­ła na spo­tka­nie dusz­pa­ster­sko – orga­ni­za­cyj­ne.
   
 8. W tym tygo­dniu przy­pa­da­ją I czwar­tek, pią­tek i sobo­ta miesiąca: 
  1. w czwar­tek – cało­dzien­na ado­ra­cja Naj­święt­sze­go Sakra­men­tu a Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na o powołania;
  2. w pią­tek – oka­zja do Spo­wie­dzi św. od godz. 1630 – 1800. Msza św. o godz. 1800 będzie spra­wo­wa­na jako wyna­gra­dza­ją­ca Naj­święt­sze­mu Ser­cu Pana Jezu­sa za nasze grze­chy. Po Eucha­ry­stii ado­ra­cja pro­wa­dzo­na przez Straż Hono­ro­wą NSPJ.
  3. w sobo­tę – przed poran­ną Mszą św. Godzin­ki o Nie­po­ka­la­nym Poczę­ciu NMP a po Eucha­ry­stii wspól­ny Róża­niec jako speł­nie­nie proś­by Mat­ki Bożej z obja­wień fatim­skich.
    
 9. Rodzi­ców i chrzest­nych pla­nu­ją­cych w naj­bliż­szym cza­sie Chrzest swo­ich dzie­ci, zapra­sza­my na przy­go­to­wu­ją­cą kate­che­zę w naj­bliż­szy pią­tek o godz. 1900 do Domu Kate­che­tycz­ne­go.
   
 10. W sobo­tę przed połu­dniem, odwie­dzi­ny cho­rych z Sakra­men­ta­mi Kościo­ła.
   
 11. W minio­nym tygo­dniu do wiecz­no­ści ode­szła: śp. † Sabi­na Sta­ni­sław­ska, z ul. Pił­sud­skie­go 54/4.
  Wiecz­ny odpoczynek…