Intencje Mszalne (01–08.05.2022)

Nie­dzie­la 01.05.2022
0700
Dziękczynno–błagalna
 
0900
† Sta­ni­sław, Alek­san­dra, Kazi­mierz, Fran­ci­szek ŚWIDER; † Hele­na, Bole­sław, Marian, Urszu­la RATAJCZAK
 
1030
Dziękczynno–błagalna w int. Mai w 5 r. ur., z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
 
1200
Dziękczynno–błagalna w int. Urszu­li i Mie­czy­sła­wa z oka­zji 35 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuka
 
1600
Żywy Róża­niec – Róża V
 
1800
† Jani­na GAWRON – 22 r. śm.; † Józef GAWRON – 11 r. śm.

Ponie­dzia­łek 02.05.2022
0700
† Kry­sty­na CZARNECKA (od wnuka)
 
1700
† Zyg­munt KORZENIOWSKI
 
1800
† Maria, Witold GAJDAMOWICZ; † Julia, Michał GRABOWSCY

Wto­rek 03.05.2022
0700
† Jani­na, Wacław, Anto­ni­na CZEKAJ; † z rodziny
 
0900
† Zenon ŻŁOBIŃSKI; † z rodziny
 
1030
† Anna, Zyg­munt WILGOSIEWICZ; † z rodzi­ny z obu stron
 
1200
Za Ojczy­znę
 
1600
† Zofia ZALESKA – 20 r. śm.; † Gra­ży­na TOPOROWSKA – 20 r. śm
 
1800
† Cze­sła­wa KAŁAWAJ

Śro­da 04.05.2022
0700
Dzięk­czyn­na z oka­zji 67 r. uro­dzin Kry­sty­ny, w podzię­ko­wa­niu za prze­ży­te lata, z proś­bą o Boże błog. na dal­sze lata życia
 
1700
† Fran­cisz­ka GRABOWSKA; † Józef
 
1800
† Jani­na CZARNECKA – 1 r. śm.

Czwar­tek 05.05.2022
0700
 
 
1700
† Bro­ni­sła­wa POPŁAWSKA (od cór­ki Gra­ży­ny z rodziną)
 
1800
O powo­ła­nia

Pią­tek 06.05.2022
0700
 
 
1700
† Krzysz­tof, Kry­sty­na, Sta­ni­sław GÓRECCY
 
1800
Straż Hono­ro­wa NSPJ

Sobo­ta 07.05.2022
0700
Pierw­sza sobo­ta miesiąca
 
1800
† Sta­ni­sław PAPAJ; † rodzi­ce z obu stron; † z rodziny

Nie­dzie­la 08.05.2022
0700
† Alfre­da, Sta­ni­sław, Kata­rzy­na, Józef SZYMAŃSCY; † Zofia, Euge­niusz PARTYKA; † z rodzin: BRZEZIŃSKICH, KOWALCZYK, DUDEK 
 
0900
 • † Zbi­gniew ZBOJNA – 4 r. śm.
   
 • † Grze­gorz MŁYNARSKI; † Ali­cja, Mie­czy­sław WITKOWSCY
 
1030
 • † Romu­ald SZENDRYK; † rodzi­ce z obu stron
   
 • † Mie­czy­sław, Zofia DOBRZYŃSCY
 
1200
 • Dziękczynno–błagalna w int. Józe­fa i Anny PILARCZYK z oka­zji 62 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski
   
 • O zdro­wie, Boże blog. dla Wero­ni­ki i Miłosza
 
1600
Chrzty
 
1800
Dziękczynno–błagalna w int. Tere­sy i Zbi­gnie­wa MUSZYŃSKICH z oka­zji 45 r. ślu­bu, z proś­bą o Boże błog., potrzeb­ne łaski dla jubi­la­tów, dzie­ci i wnuków